Search

WYNIKI KONKURSU „PORTRET KOLBERGA”

Konkurs plastyczny adresowany był do uczniów klas I-VIII i realizowany był w ramach całorocznego projektu „Śladami polskiej sztuki i kultury ludowej – Oskar Kolberg”. Uczniowie stworzyli niesamowite, piękne portrety. Z 63 dostarczonych prac jury w składzie: Lucyna Dominikowska, Jacek Wiśniewski i Małgorzata Jaroszyk wyłoniło następujących laureatów:

I miejsce Roksana Łyko kl. 6c

I miejsce Zuzanna Łyka kl. 6c

II miejsce Jakub Gramowski kl. 7b

III miejsce Maria Nadrowska kl. 6e

Wyróżnienia:

Ksawery Gallas kl. 1b, Jaśmina Bryniarska kl. 6d, Zuzanna Nowak kl. 6d

Serdecznie wszystkim uczestnikom dziękuję za udział w konkursie i gratuluję zwycięzcom.

Małgorzata Jaroszyk

Regulamin konkursu dla przedszkoli i szkół podstawowych organizowanego w ramach obchodów CHODZIESKIEGO TYGODNIA MAŁŻEŃSTW

1.       Organizator:

Chodzieskie Forum Małżeństw.

Patronat: Burmistrz Miasta Jacek Gursz, Starostwo Powiatowe, parafia pw. św. Floriana,

                  parafia nawiedzenia NMP

2.       Cele konkursu:

·         Wspieranie i współtworzenie obchodów Międzynarodowego Tygodnia Małżeństwa 
w Chodzieży, jako społecznej kampanii promującej wartość więzi kobiety  i mężczyzny. 

·         Rozwijanie kreatywności i talentów, zainteresowań dzieci i młodzieży.

·         Prezentacja i popularyzacja twórczych prac przedszkolaków oraz uczniów z powiatu chodzieskiego.

3.       Tematyka, kategorie oraz wymagania dotyczące pracy konkursowej:

I.                    KATEGORIA PRZEDSZKOLA – konkurs plastyczny: „Małżeństwo w oczach dziecka”.

·         format pracy max A 4

·         technika dowolna (farby, kredki, wyklejanka, kolaż – z wyłączeniem prac przestrzennych i rzeźb)

·         przedszkole biorące udział w konkursie przekazuje wybranych w eliminacjach przedszkolnych 5 prac

II.                   KATEGORIA SZKOŁY PODSTAWOWE KLASY 1-3: konkurs plastyczny: „Małżeństwo w oczach dziecka”.

·         format pracy max A 4

·         technika dowolna (farby, kredki, wyklejanka, kolaż – z wyłączeniem prac przestrzennych i rzeźb)

·         szkoły biorące udział w konkursie przekazują wybranych w eliminacjach szkolnych max 10 prac

III.                KATEGORIA SZKOŁY PODSTAWOWE KLASY 4-8 praca pisemna „Życzenia WALENTYNKOWE dla męża/żony”.                             

·         wypowiedź pisemna – forma: życzenia.

·         max na kartce A5 (kartka dowolna – zeszytowa, gładka, kolorowa, bez ozdabiania plastycznego)

·         uczeń wybiera do kogo kieruje życzenia (czy jako mąż do żony, czy jako żona do męża)

·         praca powinna zawierać zwroty grzecznościowe, być estetyczna i może być napisana ręcznie lub elektronicznie

·         szkoły biorące udział w konkursie przekazują max 10 prac wybranych w eliminacjach szkolnych

 

4.       Terminy:

Wszystkie konkursy należy przeprowadzić w przedszkolach i szkołach w terminie od 05.01.2020 – 24.01.2020

Wybrane po eliminacjach prace prosimy przekazać organizatorowi lub pozostawić do odbioru przez organizatora w sekretariacie swojej placówki w dniu 24.01.2020.

Ogłoszenie wyników odbędzie się 07.02.2020 o godz. 17.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Wyniki konkursu zostaną opublikowane także na Facebooku, na stronie www.chfm.com.pl oraz w „Nasza Chodzież”.

 

 

5.       Nagrody: Nagrody zostaną przyznane w 3 kategoriach:

KATEGORIA PRZEDSZKOLA – konkurs plastyczny: „Małżeństwo w oczach dziecka”.

KATEGORIA SZKOŁY PODSTAWOWE KLASY 1-3: konkurs plastyczny: „Małżeństwo w oczach dziecka”.

KATEGORIA SZKOŁY PODSTAWOWE KLASY 4-8: „Życzenia WALENTYNKOWE dla męża/żony”.  

W każdej kategorii zostaną przyznane 3 nagrody główne oraz wyróżnienia. Prace oceni komisja powołana przez organizatora, biorąc pod uwagę zgodność z tematem, samodzielność wykonania przez autora, estetykę wykonania, kreatywność.

6.       Prace konkursowe:

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chodzieży od 7 lutego 2020 r. zostanie zorganizowana wystawa prezentująca twórczość dzieci. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność organizatora.

7.       UWAGA. Zgoda na udział w konkursie:

Złożenie podpisanej pracy konkursowej dziecka:

·         jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu,

·         oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych  przez organizatora,

·         oznacza zgodę na udział pracy w wystawie pokonkursowej w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chodzieży

·         oznacza zgodę  na prezentację wyników konkursu, prac konkursowych oraz wizerunku uczestników konkursu na stronach internetowych promujących Międzynarodowy Tydzień Małżeństwa oraz w lokalnych mediach.

·                Z uwagi na wystawę prace prosimy podpisać/nakleić kartkę- na odwrocie (imię, nazwisko, wiek dziecka oraz nazwa przedszkola lub szkoły, PODPIS RODZICA DZIECKA wg poniższej formuły)     

·         prace niezgodne z wymaganiami nie będą nagradzane

SERDECZNIE ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU

 

   

    Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ……………………………………………………………………………………… wiek …………

                                                                                                                                                              (imię i nazwisko dziecka)

 

uczęszczającego do ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

                                                                                          (nazwa i adres placówki)

 

w konkursie organizowanym w ramach obchodów CHODZIESKIEGO TYGODNIA MAŁŻEŃSTW – zgadzając się

jednocześnie na publikację danych (imię/nazwisko/wiek/placówka) i wizerunku dziecka.

                                                                                                                                      …………………………………………………………..

                                                                                                                                                     (podpis rodzica/opiekuna )

 

Regulamin konkursu plastycznego

Konkurs na kartkę bożonarodzeniową dla klas I-III

1.   ORGANIZATOR KONKURSU:

 Samorząd Uczniowski SP3.

2.   CELE KONKURSU:

·        Rozwijanie wyobraźni oraz pobudzenie aktywności twórczej

·        Rozwijanie wrażliwości estetycznej

·        Powrót do tradycji wykonywania kartek bożonarodzeniowych

·        Umożliwienie przedstawienia własnej wizji, nastroju oraz tradycji Świąt Bożego Narodzenia

3.   TEMATYKA:

Zadaniem uczestnika jest wykonanie kartki bożonarodzeniowej, która będzie miała świąteczny charakter.

4.   TECHNIKA:

Prace konkursowe mogą być wykonane dowolną techniką z możliwością zastosowania technik mieszanych.

5.   KATEGORIA WIEKOWA:

Konkurs przeznaczony dla uczniów z klas I-III. Do konkursu może być zgłoszona tylko jedna praca.

6.   TERMIN:

Prace należy oddać do dnia 6 grudnia, do biblioteki.

Z wszystkich prac zostaną wybrane 3 najładniejsze. Kartki zostaną przekazane dla osób samotnych z naszej parafii.

KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS 4-6 ETAP SZKOLNY

LISTY DO M.

 

KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS 4-6

ETAP SZKOLNY

 

 

 

Regulamin:

 

1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas 4-6

2.Uczestnicy konkursu muszą napisać list do Świętego Mikołaja w języku angielskim oraz zaadresować odpowiednio kopertę ( adres św. Mikołaja w języku angielskim).

3. W liście powinny znajdować się, np. informacje o sobie, o swojej rodzinie, oraz co chcesz dostać na święta od Mikołaja i dlaczego.

4. List musi mieć długość: klasy 4: minimum 8 zdań klasy 5: minimum 10 zdań klasy 6: minimum 12 zdań.

5. Listy jak i koperty mogą być ozdobione, aby przyciągały uwagę i były ciekawsze wizualnie.

6. Technika wykonania i zdobienia listu-dowolna.

 

Komisja dokona oceny prac wg następujących kryteriów:

-poprawność językowa,

-poprawne zaadresowanie koperty

-formę pracy (list),

-oryginalność, pomysłowość, sposób wykonania,

-ogólny wyraz artystyczny.

 

Termin oddawania prac – do  06.12.19r.

               

Serdecznie zachęcamy do udziału J

                                                                                              Katarzyna Kozakiewicz, Małgorzata Muzolf

KONKURS PLASTYCZNY„PORTRET KOLBERGA"

Konkurs plastyczny realizowany w ramach projektu

Śladami polskiej sztuki i kultury ludowej- Oskar Kolberg” przeznaczony jest dla uczniów klas I - VIII. Zadaniem uczniów jest wykonanie w dowolnej technice plastycznej portretu Oskara Kolberga.


Cele konkursu:

Rozwijanie zainteresowań i zdolności plastycznych uczniów.

Wzbogacanie doświadczeń dzieci – poznawanie nowych form i technik plastycznych.

Motywowanie do samodzielnych rozwiązań twórczych.

Rozwijanie twórczej wyobraźni i wrażliwości estetycznej.

Rozwijanie umiejętności korelowania plastyki z muzyką i literaturą, dostrzegania elementów wspólnych dla plastyki i muzyki.

 

Zasady konkursu:

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I - VIII.

Format: kartka techniczna A4 lub A3.

Technika pracy dowolna.

Prace powinny być podpisane z tyłu: imię, nazwisko ucznia oraz klasa. Każdy uczeń może dostarczyć 1-2 prac (praca samodzielna, indywidualna).

Termin składania prac: 17.12.2019r. Prace przekazujemy organizatorowi konkursu Małgorzacie Jaroszyk do sali nr 41.

 

Kryteria oceniania:

zgodność z tematyką

estetyka pracy

oryginalność

Serdecznie zachęcam do udziału w konkursie.

Organizator: Małgorzata Jaroszyk

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO NA KARTKĘ BOŻONARODZENIOWĄ

1. ORGANIZATOR –Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 3 w Chodzieży.

2. CELE KONKURSU

 • Rozwijanie wyobraźni oraz pobudzenie aktywności twórczej,

• Rozwijanie wrażliwości estetycznej;

• Stworzenie płaszczyzny do prezentacji własnych dokonań twórczych;

• Powrót do tradycji wykonywania kartek bożonarodzeniowych;

 • Umożliwienie przedstawienia własnej wizji, nastroju oraz tradycji Świat Bożego Narodzenia;

1.       TEMATYKA

Zadaniem uczestnika jest wykonanie kartki bożonarodzeniowej, której inspiracją mogą być: Wycinanki, stroje ludowe, hafty i inne wyroby, rękodzieła artystycznego, jak również obrzędy.

2.       TECHNIKA

Prace konkursowe mogą być wykonane dowolną techniką z możliwością zastosowania techniki mieszanej, preferowane jest użycie materiałów naturalnych, tj.: drewno, sznurek, suszone owoce, papier, różnego rodzaju ziarna itp.

3.       KATEGORIE WIEKOWE

Prace będą oceniane w następujących kategoriach wiekowych:

• Dzieci szkolne klasy 1-3

• Dzieci szkolne klasy 4-7

4.       TERMINY

·         Ogłoszenie konkursu – 6.11.2019r.

·          Zakończenie przyjmowania prac 25.11.2019r.

·         Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu -6.12.2019r.

·         Prezentacji kartek bożonarodzeniowych – 26-27.11.2019r.

5.       WARUNKI UCZESTNICTWA

·         W konkursie mogą wziąć udział wszystkie dzieci z naszej szkoły.

·         Prace należy wykonać ręcznie;

·         Każdy uczestnik konkursu może wykonać dowolną ilość kartek;

·         Każda praca musi być opisana metryczką która zawiera: imię i nazwisko uczestnika, klasę.

6.       FORMAT PRAC

 Maksymalny format prac A4 ( 297 X 210 mm).

7.       DOSTARCZENIE PRAC

Prace konkursowe należy oddawać do nauczycieli plastyki.

8.       WYBÓR ZWYCIĘZCÓW

Zgłoszone do konkursu prace oceniane będą, zgodnie z kryteriami oceniania, przez komisję konkursową /trzech nauczycieli plastyki/.

9.       NAGRODY

Zwycięzcy konkursu otrzymają dyplomy ponadto prace będą prezentowane na Jarmarku Bożonarodzeniowym w naszej szkole.

Konkurs z j. angielskiego

Konkurs dla uczniów klas V szkoły podstawowej „Nie taka grrramatyka straszna jak ją malują”, czyli konkurs z gramatyki języka angielskiego.

1. Organizator: Małgorzata Muzolf, Katarzyna Kozakiewicz

2. Cele ogólne projektu:

 • Poszerzenie wiedzy dotyczących zagadnień gramatycznych z języka angielskiego i umiejętności jej wykorzystania,
 • Rozwijanie zainteresowań,
 • Rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem angielskim.

3. Realizacja konkursu:

 • Termin: listopad 2019- dokładna data i miejsce do ustalenia z nauczycielem
 • Pytania w formie testu wyboru
 • Jedno zadanie pisemne
 • max czas 45min
 • wymagana pisemna zgoda rodziców na udział w konkursie
 • zakres materiału z klasy IV i początek V, w tym m.in.:

1. Present Simple i Continuous.

2.  Liczba mnoga rzeczowników.

3. Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne.

4. Zadawanie podstawowych pytań ( dane osobowe).

5. Zaimki osobowe.

6. Przyimki miejsca, czasu.

7. Słownictwo( rodzina, miejsca, przymiotniki, czasowniki do codziennej komunikacji).

4. Ocenianie prac:

Przy ocenianiu projektu będą brane pod uwagę następujące kryteria:

 • Poprawność językowa
 • Bogaty zakres słownictwa
 • Czytelne pismo

Zapraszamy do udziału!

Chętni piątoklasiści zgłaszają się do p. Muzolf i Kozakiewicz

„Mistrz literowania” szkolny konkurs j. angielskiego KK

 Regulamin konkursu dla dzieci klas IV

CELE KONKURSU

 

- rozwijanie sprawności pisania,

- doskonalenie umiejętności językowej jaką jest literowanie,

- rozwijanie zainteresowania językiem angielskim,

- motywowanie do nauki poprzez współzawodnictwo

- umożliwienie użycia języka w szerszym kontekście poza klasą szkolną oraz wykazanie się swoim talentem.

REGULAMIN:

1. Uczestnicy konkursu: uczniowie klas 4.

2. Konkurs polega na przeliterowaniu słów wylosowanych przez uczestnika.

4. O kolejności zajętych miejsc decyduje ilość uzyskanych punktów.

5. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie szkoły.

 

TERMIN:  29.10.2019 , godzina : 13.30

 

                                    Katarzyna Kozakiewicz

Serdecznie zachęcam do udziału. J        

„Moja zakładka”

Zachęcamy uczniów klas drugich do wzięcia udziału w konkursie plastycznym na najładniejszą i najciekawszą zakładkę do książki, która  będzie nawiązywać do rocznicy 60 – lecia naszej szkoły. Technika dowolna. Podpisane prace przynosimy do biblioteki, do końca października. Każdy uczeń może oddać tylko jedną zakładkę.

60 lat Chodzieskiej Trójki 1959/1960-2019/2020

Cele konkursu:

-  promocja czytelnictwa,

-  zainteresowanie książką,

-  rozbudzenie świadomości poszanowania książek,

-  rozwijanie zdolności manualnych i plastycznych u dzieci,

-  rozwijanie wyobraźni twórczej,

- przybliżenie historii naszej szkoły z okazji 60 rocznicy.

Zasady konkursu:

- Uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.

- Technika wykonania pracy jest dowolna.

- Przy wykonaniu zakładki mogą być użyte dowolne płaskie materiały niebrudzące i nieniszczące książek.

- Do każdej pracy należy dołączyć wizytówkę (spinaczem), na której umieszczone będą następujące dane: imię i nazwisko, klasa

Regulamin konkursu pt. „ Czy znasz baśnie J. Ch. Andersena?”

Regulamin konkursu pt. „ Czy znasz baśnie J. Ch. Andersena?”

CELE:

 • zapoznanie z twórczością H. Ch. Andersena,
 • budzenie zainteresowań czytelniczych, 
 • kształtowanie umiejętności przekazywania przez dzieci zapamiętanych wiadomości,
 • rozwijanie fantazji i twórczej wyobraźni,
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej,
 • zachęcanie do brania udziału w konkursach,

Przebieg konkursu

1.      Konkurs organizowany jest przez bibliotekę szkolną z okazji obchodów Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych.

2.      Konkurs odbędzie się 29 października.

3.      W konkursie mogą brać udział uczniowie z klas trzecich.

4.      Uczestnicy konkursu powinni zapoznać się z biografią pisarza oraz z następującymi baśniami: 

·         „Brzydkie kaczątko”,

·         „Calineczka”,

·         „Dziewczynka z zapałkami”,

·         „Księżniczka na ziarnku grochu”,

·         „Słowik,

·         „Dzikie łabędzie”,

·         „Nowe szaty cesarza”,

·         „Dzielny ołowiany żołnierz”.

 1. Z każdej klasy trzeciej wychowawca typuje czworo uczniów do udziału w konkursie.
 2. Uczniowie rozwiązują test ze znajomości baśni. 
 3. Kolejność uzyskanych miejsc zależna jest od ilości zdobytych punktów.

Dla laureatów przewidziano nagrody, a dla wszystkich uczestników drobne niespodzianki.