Search

NAJPIĘKNIEJSZY JESIENNY LIŚĆ

„NAJPIĘKNIEJSZY

 

JESIENNY LIŚĆ”

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
DLA UCZNIÓW KLAS DRUGICH

 

 

1.      Cele konkursu:

- rozwijanie wyobraźni uczniów poprzez pracę plastyczną,

- rozwijanie umiejętności korzystania z różnorodnych technik plastycznych,

- rozwijanie umiejętności korzystania z różnorodnych materiałów plastycznych,

- kształtowanie umiejętności obserwowania zmian w przyrodzie.

 

2.      Warunki uczestnictwa:

- konkurs jest skierowany do uczniów klas drugich naszej szkoły,

- tematyka pracy – jesienny liść,

- technika pracy jest dowolna,

- format pracy A4 ,

- praca musi być wykonana wyłącznie przez ucznia podczas zajęć plastycznych w szkole,

 - każdy uczeń może oddać tylko jedną pracę,

- każdy uczeń musi odrysować wybrany szablon liścia i ozdobić go wg własnego pomysłu wybraną techniką plastyczną.

 

3.      Miejsce i termin składania prac:

Prace należy składać u wychowawcy po zakończonych zajęciach.

 

4.      Wyniki konkursu i nagrody:

Przewidziane są drobne nagrody i dyplomy dla autorów prac, które zajmą I, II i III miejsce na poziomie klas drugich oraz możliwe wyróżnienia.

 

 

 

Organizatorzy:

Wychowawczynie klas drugich

Szkolny Konkurs Pięknego Czytania dla uczniów klas 1-3 uczęszczających na świetlicę szkolną

Organizator konkursu: Katarzyna Gról, Iwona Kosowska, Anna Przekop

1. Cele konkursu:


• promocja czytelnictwa,
• stworzenie możliwości prezentacji własnych umiejętności oraz porównanie ich z umiejętnościami innych,
• propagowanie kultury czytelniczej,
• popularyzacja książek dla młodzieży znajdujących się w zbiorach biblioteki szkolnej,
• propagowanie dbałości o piękno języka ojczystego,
• wdrażanie do staranności przekazu językowego,
• wyrabianie nawyku czytania, jako formy spędzania wolnego czasu.

 

2. Regulamin konkursu:


• w konkursie biorą udział chętni uczniowie klas I – III, którzy uczęszczają na zajęcia świetlicowe,

• konkurs odbędzie się dnia 05.06.19,
• zadaniem uczestnika jest przeczytanie wylosowanego fragmentu książki,
• uczestnik ma możliwość zapoznania się z tekstem przed samym występem,
• czas czytania – do 3 minut; po przekroczeniu tego czasu sygnał dźwiękowy przerwie prezentację.

 

3. Kryteria oceny:


Podczas czytania ocenie podlegać będzie: płynność i bezbłędność czytania, wyrazistość i dykcja oraz interpretacja czytanego tekstu poprzez wykorzystanie środków artystycznego wyrazu, tj: pauzowanie, tempo, modulacja głosu i jego natężenie.

 

4. Skład komisji konkursowej:

 

Katarzyna Gról, Iwona Kosowska, Anna Przekop


5. Nagrody:
Komisja konkursowa przyzna tytuł ”Mistrza pięknego czytania”, możliwe jest przyznanie wyróżnień.
Wyłonieni laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz drobne nagrody.

REGULAMIN KONKURSU „MAM TALENT”

 Organizatorem konkursu jest Samorząd Uczniowski w Szkole Podstawowowej nr 3 w Chodzieży we współpracy z wychowawcami świetlicy szkolnej, panią Anną Przekop i Katarzyną Gról.

Cele konkursu:

• Popularyzacja działań artystycznych w szkole

•Promocja alternatywnych form spędzania czasu wolnego

• Rozwijanie kreatywności uczniów

• Rozwijanie zainteresowań

• Umożliwienie prezentacji swoich pasji

Postanowienia ogólne:

1. Konkurs skierowany jest do chętnych uczniów klas I – VIII, którzy chcą zaprezentować swoje zainteresowania, pasje, hobby, osiągnięcia czy talent.

2. Prezentacja może mieć formę sceniczną, muzyczną lub plastyczną (piosenka, taniec, przemówienie, kabaret, iluzja, plakat, orgiami, rzeźba itp.).

3. Eliminacje do konkursu odbędą się 04.06. 19 w świetlicy szkolnej.

4. Zapisy do konkursu zbierają przedstawiciele SU do dnia 23.05.2019

5. Do konkursu dopuszczone zostają jedynie te występy, które nie zagrażają zdrowiu i życiu uczestników konkursu oraz publiczności.

6. Do udziału zaproszeni są zarówno wykonawcy indywidualni, jak i grupy prezentujące swój talent.

7. Prezentacja nie powinna być dłuższa niż 5 minut.

8. W przypadku utworu muzycznego prezentacja dotyczy jednej piosenki lub utworu, a wykonawca może wystąpić z własnym akompaniamentem. Akompaniament może być nagrany na płycie CD, opatrzonej imieniem i nazwiskiem wykonawcy oraz tytułem.

9. W czasie występu niedozwolone jest wykonywanie niestosownych gestów, ruchów, tańców oraz wykorzystanie niestosownych piosenek czy używanie wulgarnych słów.

10. Uczestnicy prezentują swoje umiejętności według przyznanych wcześniej kolejnych numerów.

11. Występ każdego uczestnika zapowiada osoba prowadząca konkurs.

12. Koniec występu ogłasza sygnał dźwiękowy.

13. Talenty uczestników oceniać będzie jury złożone z opiekuna SU, przedstawiciela SU, opiekuna świetlicy.

14. Jury przyznaje punkty za każdy występ w skali 0 do 5.

15. Finalistę wyłania jury podczas narady, po zakończeniu wszystkich etapów występów. O wyniku decyduje suma punktów.

16. Wyłoniony finalista otrzymuje dyplom oraz nagrodę.

WYNIKI KONKURSU „BAJKA MONIUSZKI”

Jury w składzie: Joanna Winiecka, Małgorzata Muzolf, Monika Łochowicz, Małgorzata Jaroszyk spośród przekazanych prac wybrało laureatów konkursu. I miejsce zajęła Angelika Wypich z klasy 4d II miejsce zajęły Zuzanna i Roksana Łyko z klasy 5c wyróżnienie otrzymuje Jakub Gramowski z klasy 6b Wszystkim uczestnikom biorącym udział w konkursie serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

Małgorzata Jaroszyk

SZKOLNY KONKURS ORTOGRAFICZNY KLAS TRZECICH

Język polski nie należy do najłatwiejszych. Wie, to każdy kto próbował zapisać ze słuchu tekst zajeżony trudnościami ortograficznymi. Między innymi z takim zadaniem zmierzyli się uczniowie, którzy we wtorek, 2 kwietnia przystąpili do Szkolnego Konkursu Ortograficznego Klas Trzecich. Składał się on z dwóch etapów oddzielonych krótką przerwą. Pierwszy zakładał sprawdzenie prawidłowości zapisu ze słuchu. Drugi, znajomość zasad ortografii i umiejętność stosowania poznanych reguł. Ogłoszenie wyników i wręczenie dyplomów oraz nagród książkowych miało miejsce 4 kwietnia.

Tytuł Mistrza Ortografii przypisany do pierwszego miejsca ex aequo przyznano Wojciechowi Sikorskiemu i Biance Wituckiej. Drugie miejsce zajęła Natasza Panfil. Trzecie równorzędne przypadło Michalinie Winieckiej i Marcie Laskowskiej. Przyznano również wyróżnienia, które otrzymali: Milena Szykowna, Szymon Nowak i Mikołaj Grabowski. Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym. Laureaci konkursu prezentowali wysoki poziom umiejętności ortograficznych.

 

 

Maja Jakimcio, Małgorzata Matyja

Zakończono przesłuchania do drugiej edycji „The Voice of SP3”.

Uczestników oceniała czwórka trenerów: Tomason i Boron, Michał Szpuk oraz Grzegorz Hyszy.

Do projektu zakwalifikowali się:

1. Amelia Jaroszyk -4a

2. Filip Jurgiel -6c

3. Julia Grabianowska -7b

4. Nadia Kujawska -7b

5. Amelia Hekert- 6a

6. Sara Szyńska -6a

7. Maria Eichstadt 5b

8. Maja Popiołek -4d

9. Kacper Kratz -5b

10. Olga Nowak -5a

11. Liwia Grewling -5b

12. Natalia Boberska -5b

13. Igor Górniak- 5b

14.Kacper Schwark- 6a

14. Julia Zużewicz- 6a

 

Gratulujemy i zapraszamy do kolejnego etapu „bitwy”.

Katarzyna Kozakiewicz, Małgorzata Jaroszyk

Szkolny Konkurs Ortograficzny 2018/2019

Kolejna edycja Szkolnego Konkursu Ortograficznego za nami. Najlepsi uczniowie wyłonieni w dyktandzie klasowym reprezentowali swoje klasy w drugim etapie. Uczniowie walczyli o tytuł laureata w dwóch grupach wiekowych: klasy 4 i 5 oraz klasy 6,7 8. Tytuł laureata Szkolny Konkurs Ortograficzny roku szkolnego 2018/2019 zdobyli : Zofia Bajarska, Hanna Cieślik, Michalina Frankowska wśród uczniów klas 4 i 5; Paweł Siurek wśród uczniów klas 6,7,8. Gratuluję zwycięzcom wyłonionym spośród 38 uczestników. Wszyscy zasłużyli na słodki upominek i dyplomy gratulacyjne a laureaci na szczęśliwe :) długopisy. Liczę, że w następnych latach również dopisze frekwencja i z równie dużymi emocjami zasiądziecie o dyktanda roku szkolnego 2019/2020.

Joanna Winiecka

REGULAMIN KONKURSU   RECYTATORSKIEGO ,, Humor w poezji dziecięcej”

 1. Organizator konkursu: Justyna Wiśniewska, Małgorzata Matyja

 

 1. Kategoria wiekowa: klasy 1-3

 

 

 1. Termin i miejsce: - eliminacje klasowe ( terminy ustalają wychowawcy) - finał konkursu 15 maja 2019r.

 

 1. Celem konkursu jest:

 • rozbudzanie i rozwijanie aktywności artystycznej dzieci

 • promowanie i popularyzacja literatury dziecięcej

 • wzbogacanie biernego i czynnego słownictwa

 • rozwijanie zdolności recytatorskich

 • promowanie sztuki żywego słowa w środowisku szkolnym.

 • uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze

 

 1. Warunki uczestnictwa:

 • wybór wiersza zgodnego z tematem przewodnim konkursu: ,,Humor w poezji dziecięcej

 • konkurs jest dwuetapowy:

- etap pierwszy – każda klasa przeprowadza eliminacje i wyłania do finału: w przypadku klas 1-2 po trzech uczniów, a w przypadku klas 3 pięcioro uczniów z każdej klasy.

- etap drugi – finał 15 maja 2019r.

 

 1. Kryteria oceny:

 • podstawą oceny jury będzie:

- dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie;

- uczeń przed recytacją podaje tytuł i autora prezentowanego wiersza;

- wyrazistość recytacji;

- sposób operowania głosem (modulacja);

- interpretacja tekstu (rozumienie tekstu, przekazanie emocji, tempo, intonacja)

- dykcja (staranność, wyrazistość mowy, siła, tonacja i barwa głosu)

- prezentacja utworu oraz ogólny wyraz artystyczny

- prezentacja wiersza nie może być dłuższa niż 3 min

 

Werdykt jury jest ostateczny.

 

 

 1. Nagrody dla laureatów:

 • uczestników konkursu – finału będzie oceniać jury (przedstawiciel firmy Inter Risk, bibliotekarz MBP oddział dla dzieci, polonista oraz nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej)

 • w konkursie przewidziane są nagrody: za I, II i III miejsce na każdym poziomie klas oraz możliwe od 1-2 wyróżnień , a także dyplomu dla każdego uczestnika.

 

Fundatorem nagród jest firma Inter Risk Organizatorzy konkursu:

Justyna Wiśniewska, Małgorzata Matyja

Wyniki konkursu „English spelling master” 2

Mistrzem pisowni został Paweł Siurek 8c oraz Aleksy Bukowski 8b.

Gratuluje!!! Życzę dalszych sukcesów!!

 

Katarzyna Kozakiewicz

WYNIKI KONKURSÓW MUZYCZNYCH

Dnia 3.04.2019r. odbyły się dwa konkursy muzyczne zorganizowane w ramach projektu „Ku pokrzepieniu serc-Polak Wszech Czasów- Stanisław Moniuszko”. Podczas przesłuchań zaprezentowało się wielu młodych ludzi, których pomimo różnic w wieku, różnic w charakterze, w temperamencie połączyło jedno – miłość do obcowania z muzyką. Uczniowie pięknie śpiewali pieśń Stanisława Moniuszki w różnym składzie, można było posłuchać występów solowych, duetów, jak również grupowych. Młodzi artyści grali na pianinie, gitarze, dzwonkach chromatycznych, a nawet „Prząsniczkę” usłyszeliśmy w wykonaniu ciekawego instrumentu, jakim jest kazoo. To był czas pełen wrażeń i wzruszeń oraz ciężkich decyzji-wyborów tych najlepszych. Jury w składzie Anna Przekop, Małgorzata Jaroszyk, Jan Margowski, Mirek Górski i Marek Piątkowski wyłonili laureatów następujących konkursów:

NAJLEPSZY SZKOLNY WOKALISTA – PRZĄŚNICZKA”

I miejsce Wojciech Kaczmarek z kl.1a

I miejsce Zuzanna Strzelińska, Julia Kubacka, Weronika Grondkowska, Lena Grela,

Amelia Przesławska, Zuzanna Braciszewska z kl.4c (śpiew grupowy)

I miejsce Iga Skibińska, Amelia Baczyńska, Angelika Wypich z kl.4d (śpiew grupowy)

II miejsce Nadia Kujawska z kl.7b

III miejsce Zofia Bajerska z kl.4b

Wyróżnienie:

Amelia Jaroszyk, Zuzanna Winkiel z kl.4a

Weronika Jenczyk z kl.5a

Jakub Gramowski z kl.6b

NAJLEPSZY SZKOLNY INSTRUMENTALISTA – PRZĄŚNICZKA”

I miejsce Marcel Margowski z kl.2b

II miejsce Liwia Grewling z kl.5b

III miejsce Mikołaj Pałaszyński z kl.4a

Wyróżnienie:

Zofia Nadrowska z kl.1a

Bartosz Kłos z kl.6c

Daniel Mazur, Natalia Baumgart z kl.8b

 

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratuluję, rozwijajcie dalej swój talent i osiągajcie kolejne sukcesy!

Małgorzata Jaroszyk

Czytaj więcej: WYNIKI KONKURSÓW MUZYCZNYCH