Search

Podsumowanie Szkolnego Konkursu Fotograficznego „MIEJSCA CZCI PAMIĘCI POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO W CHODZIEŻY”

Dziękuję wszystkim uczestnikom za aktywny udział w konkursie. Jednak zwycięzca może być jeden - został nim Marcel Pawłowski z klasy Vc, wyróżnienia otrzymują: Fabian Rajmund z klasy Ve, Amelia Przesławska z klasy IVc i Roksana Łyko z klasy Vc.

                                                                                   LD

„Mistrz literowania” szkolny konkurs j. angielskiego 2018

Regulamin konkursu dla dzieci klas IV

CELE KONKURSU 

- rozwijanie sprawności pisania,

- doskonalenie umiejętności językowej jaką jest literowanie,

- rozwijanie zainteresowania językiem angielskim,

- motywowanie do nauki poprzez współzawodnictwo

- umożliwienie użycia języka w szerszym kontekście poza klasą szkolną oraz wykazanie się swoim talentem.

REGULAMIN:

1. Uczestnicy konkursu: uczniowie klas 4.

2. Konkurs polega na przeliterowaniu słów wylosowanych przez uczestnika.

3. Czas trwania konkursu około 30 min.

5. O kolejności zajętych miejsc decyduje ilość uzyskanych punktów.

6. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie szkoły.

 

TERMIN:  29.10.2018 , godzina : 9.50

 Katarzyna Kozakiewicz ,Małgorzata Muzolf

 

 

 

 

Serdecznie zachęcamy do udziału. J                                                                               

Wyniki konkursu wydarzenia lat 1918/1919

Wyniki konkursu:

I miejsce Zuzanna Majewska V c

Wyróżnienia: Zuzanna Łyko V c, Fabian Wylegała VI d, Daria Załachowska IV c

 

ARCHIDIECEZJALNY KONKURS PLASTYCZNY Z OKAZJI ROKU ŚW. STANISŁAWA KOSTKI

I. Organizator
Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie

II. Cele Konkursu 
1. Pogłębienie wiedzy dzieci i młodzieży o życiu św. Stanisława Kostki.
2. Rozwijanie wyobraźni oraz twórczych umiejętności dzieci i młodzieży.
3. Prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dzieci i młodzieży.

III. Kategorie i prace konkursowe
1. Konkurs polega na wykonaniu i przesłaniu KOLAŻU, prezentującego postacie, miejsca i wydarzenia z życia św. Stanisława Kostki – patrona dzieci i młodzieży.
Format: jedna strona formatu A3. Ma być to kompozycja z różnych materiałów i tworzyw (gazet, tkanin, fotografii, drobnych przedmiotów codziennego użytku), naklejanych na papier i łączonych z malowaniem, rysowaniem. Prace niespełniające w/w warunków kolażu, nie zostaną zakwalifikowane do konkursu.

2. Kategorie konkursowe 
I kategoria: uczniowie klas IV, V i VI szkół podstawowych
II kategoria: uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych i klas III oddziałów gimnazjalnych,
III kategoria: uczniowie szkół ponadpodstawowych.
Konkurs jest adresowany do uczniów z w/w kategorii, uczęszczających na lekcje religii.

3. Na odwrocie każdą wydrukowaną pracę należy podpisać, podając następujące dane: imię i nazwisko autora pracy (drukowanymi literami), pełna nazwa szkoły i adres, imię i nazwisko opiekuna i jego adres e-mailowy i nr telefonu.

4. Dana szkoła może nadesłać maksymalnie jedną pracę konkursową w danej kategorii konkursowej. Prace wykonane zbiorowo nie zostaną zakwalifikowane do konkursu. Podpisane prace należy przekazać do 25 października 2018 roku osobiście w siedzibie Wydziału Katechetycznego lub listownie (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Wydział Katechetyczny, ul. Łaskiego 7, 62-200 Gniezno. Prace dostarczone po terminie, nie będą zakwalifikowane do konkursu.

5. Prace oceni komisja powołana przez organizatora, biorąc pod uwagę: umiejętność doboru tematu pracy, poprawność merytoryczną, jakość i estetykę wykonania, oryginalność, stopień zaangażowania uczniów.
Zostaną przyznane 3 główne nagrody w danej kategorii konkursowej. Nagrody: sprzęt elektroniczny i sportowy.

6. Prace będą prezentowane będą na wystawie pokonkursowej.

7. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie: katecheza.archidiecezja.pl

8. Osoby zainteresowane zostaną powiadomione e-mailem. Nagrody zostaną przekazane pocztą lub osobiście opiekunom (nauczycielom) uczestników konkursu.

9. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność organizatora.

10. Nadesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne akceptacją warunków regulaminu oraz zgodą na:
– przetwarzanie danych osobowych przez Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie /formularz zgody rodziców poniżej/
– prezentację wyników konkursu, prac wszystkich uczestników i wizerunków osób nagrodzonych oraz ich opiekunów na stronach internetowych: www.archidiecezja.pl i http://katecheza.archidiecezja.pl/ oraz w „Przewodniku Katolickim”.

Formularz zgody rodziców

Prace należy oddać do 19 października 2018 w sali 48. Komisja konkursowa wybierze z godnie regulaminem najlepsze prace, które bedą reprezentować szkołę.

Artur Makowski

Konkurs fotograficzny „MIEJSCA CZCI PAMIĘCI POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO W CHODZIEŻY”

W grudniu 2018 roku minie 100 lat od wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Z tej okazji Szkoła Podstawowa nr 3 w Chodzieży ogłasza konkurs dla uczniów pod hasłem: „MIEJSCA CZCI PAMIĘCI POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO W CHODZIEŻY”. Zadaniem uczestników jest przesłać fotografię, na której uwiecznione będą miejsca związane z Powstaniem Wielkopolskim. Mogą to być zapomniane mogiły powstańców lub inne obiekty związane z historią Powstania. Ideą konkursu jest ocalić i wydobyć z zapomnienia miejsca związane z tą kartą naszej historii.

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO pdf - czytaj całość

Szkolny konkurs plastyczny wydarzeń lat 1918/1919

Szkolny konkurs plastyczny Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w Chodzieży „Przedstawienie środkami plastycznymi wydarzeń lat 1918/1919” w ramach Tygodnia Obchodów 100. Rocznicy Wybuchu Powstania Wielkopolskiego

REGULAMIN KONKURSU pdf - CZYTAJ CAŁOŚĆ

Dzień Języka Angielskiego „Atrakcje Wielkiej Brytanii”

Zapraszamy wszystkich uczniów klas IV-VII do udziału w szkolnym konkursie drużynowym-klasowym „Atrakcje Wielkiej Brytanii”. Celem konkursu jest poszerzenie wiedzy o Wielkiej Brytanii, poznanie szczegółów geograficznych, kulturowych i historycznych. Zadaniem uczestników jest przygotowanie prac przedstawiając atrakcje Wielkiej Brytanii (np. prezentacja, plakat, makieta, praca przestrzenna). Prace należy oddawać do dnia 30.05.2018 do nauczycieli j. angielskiego. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły.

Katarzyna Kozakiewicz, Tomasz Kornacki

Podsumowanie konkursu: Na stulecie odzyskania niepodległości – Modlitwa za Ojczyznę

Organizatorem Konkursu jest Redakcja Tygodnika Katolickiego „Niedziela” W etapie szkolnym konkursu wzięło udział 13 uczniów naszej szkoły. Część z nich za zgodą rodziców zdecydowała się wysłać swoje modlitwy na etap ogólnopolski. Ogłoszenie wyników Konkursu i wręczenie nagród odbędzie się podczas gali w siedzibie redakcji „Niedzieli” w Częstochowie 2 czerwca 2018 r. (sobota). Będziemy trzymać kciuki. Powodzenia!

Artur Makowski

Nasze modlitwy:

Zuzanna Łyko

Roksana Łyko

Natalia B

Milena Gehrke

Mateusz Lipczyński

Maciej Mentzweld

Kamil Heiman

Jakub Gramowski

KWIATY, KWIATKI, KWIATUSZKI

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO dla uczniów  oddziałów pierwszych

pt.: KWIATY, KWIATKI, KWIATUSZKI

 1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 3 w Chodzieży
 2. Termin oddania prac: 11 maj 2018 r.
 3. Temat prac konkursowych brzmi: „Kwiaty, kwiatki, kwiatuszki”.
 4. W konkursie mogą brać udział  uczniowie oddziałów pierwszych.

Warunki uczestnictwa w konkursie.

 1. Prace konkursowe należy złożyć nauczycielowi/ wychowawcy do dnia 11-go maja br.
 2. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w formie przestrzennej w dowolnej technice.
 3. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, samodzielnymi, z ewentualną niewielką pomocą rodziców.
 4. Wykonane są w dowolnej  technice w formie przestrzennej, wcześniej nieopublikowane.
 5. Każdy z uczniów może przekazać tylko jedną pracę.
 6. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie Zgłoszeń w imieniu osób trzecich.
 7. Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę swoimi danymi: imię i nazwisko, klasa. Dane te będą służyć do kontaktu organizatora z uczestnikiem konkursu. Prace nie podpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.
 8. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu.

Wyniki konkursu i nagrody

 1. Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu.
 2. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy, samodzielność wykonania i oryginalność.
 3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 18 maja br.
 4. Autor najlepszej pracy otrzyma nagrodę rzeczową.
 5. Najlepsze prace zostaną zaprezentowane na stronie internetowej szkoły i na gazetce szkolnej.

MDK zaprasza do wzięcia udziału w konkursie.....

KONKURS PLASTYCZNY PSI ŚWIAT

ORGANIZATOR MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY im. JANUSZA KORCZAKA W CHODZIEŻY

CEL KONKURSU

1. rozwijanie zainteresowań i uzdolnień plastycznych dzieci i młodzieży,

2. za pomocą plastycznych środków wyrazu przedstawienie bliskiego otoczenia,

3. kształtowanie wrażliwości na los zwierząt,

• WARUNKI KONKURSU

Konkurs kierowany jest do dzieci w wieku od 4-12 lat. Tematyka prac powinna dotyczyć wizerunku psa w jego zróżnicowanych rolach – psa przyjaciela, psa pasterskiego, ratownika, przewodnika niewidomych, strażnika domostwa, psa biorącego udział w terapii dzieci niepełnosprawnych i inne.

Technika dowolna.

Format dowolny, pod warunkiem, że najmniejszy to A4. Prosimy nie oprawiać prac w passe partout i nie rolować.

Ocena prac nastąpi w trzech kategoriach wiekowych:

4-6 lat 7-9 lat 10-12 lat

Prace konkursowe powinny posiadać przyklejoną na odwrocie metryczkę z podpisem rodzica lub opiekuna prawnego.

Prace należy przysłać do CZERWCA 2018 r.

na adres: MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY

ul. Staszica 17 A

64-800 CHODZIEŻ

Lista laureatów będzie opublikowana na stronie internetowej MDK www.mdkchodziez.pl Uroczyste podsumowanie konkursu połączone z otwarciem wystawy i wręczeniem nagród odbędzie się 19 czerwca 2018 r. o godz. 17:00

Będzie istniała możliwość NABYCIA NAGRODZONYCH PRAC. Środkiem płatniczym będzie: KILOGRAM SUCHEJ KARMY DLA PSÓW. Zebrana w ten sposób karma zostanie przekazana na rzecz PUNKTU PRZETRZYMAŃ I ADOPCJI PSÓW CHODZIESKICH przy ulicy Młyńskiej w Chodzieży.

Wzór metryczki (prosimy wypełnić drukowanymi literami)

KONKURS PLASTYCZNY PSI ŚWIAT

IMIĘ I NAZWISKO:

WIEK:

PLACÓWKA:

                  ulica:

                  miejscowość i kod pocztowy:

                  adres  e-mail:

                  tel:

NAUCZYCIEL/ INSTRUKTOR

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez organizatora, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr. 133 poz. 833) w celu przeprowadzenia konkursu i promocji placówki.

 

 

 

…................................................................

(Podpis rodzica lub opiekuna prawnego)