Search

IX POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY O JANIE PAWLE II

Proszę zapoznać się z regulaminem konkursu. W ramach etapu szkolnego prace przynosimy do dnia 7 maja 2018 roku do sali 48. Tu zostaną wybrane najładniejsze prace (zgodnie z regulaminem), które będą reprezentować naszą szkołę.


IX POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY

O JANIE PAWLE II

Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi! 

CELE KONKURSU:

üPogłębienie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o życiu, działalności i osobowości papieża Jana Pawła II.

üPrzybliżenie wartości zawartych w nauczaniu świętego Jana Pawła II.

üRozwijanie talentów plastycznych dzieci i młodzieży.

ORGANIZATOR:

Szkoła Podstawowa

im. Jana Pawła II

Lipiny 40

64 - 830 Margonin

Tel. 67 2835410

 

UCZESTNICY KONKURSU:

üKonkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych powiatu chodzieskiego. Konkurs będzie przebiegał w dwóch kategoriach:

§  kategoria I: klasy I - III szkoły podstawowej;

§  kategoria II: klasy IV - VII szkoły podstawowej.

 

FORMA PRACY:

 

üUczestnicy wykonują pracę plastyczną zgodnie z kategorią i tematem konkursu w formacie  A - 3, technika wykonania dowolna, płaska.

üPraca ma być wykonana indywidualnie.

üKażdy uczestnik konkursu może wykonać tylko jedną pracę.

üKażda szkoła może przesłać 3 prace w każdej kategorii.

üPrace należy nadsyłać pocztą (z dopiskiem konkurs) lub składać osobiście do dnia 14 maja 2018 r.  w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II, Lipiny 40, 64 - 830 Margonin.

üNa odwrocie każdej pracy należy czytelnie podać następujące informacje:

- imię i nazwisko, klasa autora pracy,

- nazwa, adres i nr telefonu  szkoły,

- imię, nazwisko i nr telefonu opiekuna.

üPrace oceni Jury powołane przez organizatora.

üAutorzy najciekawszych prac zostaną nagrodzeni i zaproszeni do udziału w podsumowaniu konkursu w dniu 21 maja 2018 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II, Lipiny 40, 64 - 830 Margonin.

üPrace prezentowane będą na wystawie pokonkursowej.

üPrace konkursowe nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do ich wystawiania.

üOsoby dostarczające prace na konkurs wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych wymaganych przez organizatora konkursu. (ZAŁĄCZNIK NR 1)

ORGANIZATORZY

ks. Łukasz Goroński

Beata Kowalska

ZAŁĄCZNIK NR 1

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu

 

…………………………………………………………………………

nazwa i adres placówki zgłaszającej

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka

 

…………………………………...................................................……

imię i nazwisko uczestnika konkursu

 

przez Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Lipinach
na potrzeby organizacji konkursu plastycznego:  JAN PAWEŁ II -
Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!zgodnie z Ustawą z 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).

Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku poprzez zamieszczenie danych osobowych i miejsca nauki uczestnika konkursu, wykonanych fotografii, publikacji na stronie internetowej organizatora konkursu, wystawy pokonkursowej oraz  informacji w prasie. 

Zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie.

 

…………………………………

podpis rodzica/opiekuna prawnego 

„Kiedy myślę Ojczyzna"

W roku stulecia odzyskania niepodległości klasy siódme brały udział w konkursie na pisanie listu na temat „ Kiedy myślę Ojczyzna”.

 Komisja nagrodziła następujących uczniów:

I miejsce Paweł Siurek  7c

II miejsce Hubert Munc  7b

III miejsce Kinga Śróda  7a

 

Wyróżnienia otrzymali:

Zuzanna Swosińska 7b

Mateusz Lipczyński   7c

Gratulujemy

SM, JR

22 kwietnia - Dzień Ziemi

22 kwietnia - Dzień Ziemi, to cykliczne i chyba najbardziej znane oraz najhuczniej obchodzone ze świąt ekologicznych, poświecone trosce o naszą planetę – „Matkę Ziemię”.

W tym roku hasło przewodnie Dnia Ziemi brzmi „ Żyj w zgodzie z naturą” promujące bogactwo darów natury, tradycje wytwarzania i walory naturalnej żywności.

W większości szkół w tym dniu organizowane są apele okolicznościowe powiązane z tematyką ekologii i ochrony środowiska. Chcą zwrócić uwagę na problematykę i konieczność ochrony naturalnego środowiska przyrodniczego, proponuję jednak odejść od tradycji szkolnych inscenizacji na rzecz aktywnego zaangażowania się w działania, jak najszerszej populacji „Ludków”.

 W związku z tym, zapraszam wszystkich uczniów klas IV – VII do udziału w szkolnym konkursie drużynowym - klasowym, którego szczegółowy opis zadań zamieszczam poniżej:

Zadanie 1 „Zielono mi…”

Zadanie polega na tym, że w dniu 20 kwietnia tj. w piątek wszyscy uczniowie z klasy muszą być ubrani na zielono (dotyczy wszystkich widocznych części garderoby).

Zadanie 2 „Akcja sprzątanie świata”

Zadanie polega na uzbieraniu jak największej ilości odpadów, które należy posegregować według ustalonych norm segregacyjnych. Zebrane odpady należy dostarczyć we workach do szkoły – do „Biolożki”. „Śmieci” zostaną poddane ocenie jakościowej i ilościowej.

Zadanie 3 Plakat „ Moja Ziemia, dlatego żyje w zgodzie z naturą”

Zadanie polega na wykonaniu plakatu. Plakat powinien mieć format A3 i może być wykonany dowolną technika plastyczną.

Zadanie 4 Piosenka o tematyce przyrodniczek „Żyj w zgodzie z naturą”

Zadanie polega na samodzielnym ułożeniu słów i melodii piosenki o tematyce przyrodniczej (trzy zwrotki + refren).

Zadanie 5 Filmik „Żyj w zgodzie z naturą”

Zadanie polega na nagraniu krótkiego filmu (od 5 do 8 minut) na wyżej wymieniony temat.

Zadanie 6 Strój ekologiczny

Zadanie polega na wykonaniu i zaprezentowaniu stroju ekologicznego – wykonanego z materiałów przeznaczonych do recyklingu.

Zadanie 7 Krzyżówka wiedzy ekologicznej

Zadanie polega na przygotowaniu krzyżówki, której hasło brzmi „Dzień Ziemi” (pytania z zakresu wiedzy ekologicznej).

Termin oddawania prac: 20.04.2018 r.

Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników konkursu: 24.04.2018 r.

Życzę powodzenia!

Ewelina Domańska

Wyniki „English Spelling Master”

Dnia 21 marca odbył się Szkolny konkurs z j.angielskiego  „English Spelling Master” dla uczniów klas V i VI .

Laureatami konkursu zostali:

I miejsce- Jan Tomaszewski klasa 6b

II miejsce- Jakub Świst klasa 5c

III miejsce – Wiktoria Pytel klasa 6a oraz Piotr Winiecki klasa 5c

Wszystkim uczestnikom bardzo dziękuję za udział i życzę sukcesów w kolejnych konkursach.

Katarzyna Kozakiewicz

Wyniki konkursu English Spelling Master

Mistrzem pisowni klas 4 jest Natalia Boberska 4b

Wyróżniony Tomasz Braczyński 4b

 

Gratulujemy!!!

M.Muzolf

English Spelling Mastr - szkolny konkurs j. angielskiego

 Regulamin konkursu dla dzieci klas V-VI

CELE KONKURSU

- rozwijanie sprawności pisania,

- doskonalenie umiejętności językowej jaką jest literowanie,

- rozwijanie zainteresowania językiem angielskim,

- motywowanie do nauki poprzez współzawodnictwo

- umożliwienie użycia języka w szerszym kontekście poza klasą szkolną oraz wykazanie się swoim talentem.

REGULAMIN:

1. Uczestnicy konkursu: uczniowie klas 5-6.

2. Konkurs polega na napisaniu tekstu ze słuchu.

3. Czas trwania konkursu około 30 min.

5. O kolejności zajętych miejsc decyduje ilość uzyskanych punktów.

6. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie szkoły.

TERMIN:  21.03.2018 (tj. środa) godz. 15.15

Serdecznie zachęcam do udziału. J                                               

Katarzyna Kozakiewicz

English Spelling Master

Konkurs z języka angielskiego 20.03.2018r. English Spelling Master

Zapraszam chętnych 4-klasistów o godzinie 14:40- 15:10 we wtorek do s.10 gdzie będziecie mogli sprawdzić swoje zdolności językowe. Konkurs polega na napisaniu tekstu ze słuchu.

Proszę o zgłoszenia do piątku.

Małgorzata Muzolf

Konkurs plastyczny "Wielkanocny królik"

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO -„ WIELKANOCNY KRÓLIK”

1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 3 w Chodzieży
2. Termin oddania prac: 28.03. 2017r.
3. Temat prac konkursowych brzmi: „   Wielkanocny królik  ”.
4. W konkursie mogą brać udział  uczniowie oddziałów: I-III i IV-VI .

Warunki uczestnictwa w konkursie.

1. Prace konkursowe należy złożyć nauczycielowi/ wychowawcy do dnia 28.03.2018r.
2. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w dowolnej technice i w dowolnym formacie.
3. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wykonanymi dowolną techniką, wcześniej nieopublikowanymi.
4. Każdy z uczniów może przekazać tylko jedną pracę.
5. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie Zgłoszeń w imieniu osób trzecich.
6. Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę tytułem oraz swoimi danymi: imię i nazwisko, klasa. Dane te będą służyć do kontaktu organizatora z     uczestnikiem konkursu. Prace nie podpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.
7. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu.

Wyniki konkursu i nagrody

1. Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu.
2. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność, samodzielność wykonania pracy  .
3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi: 09.04.2018r.
4. Autor najlepszej pracy otrzyma nagrodę rzeczową.
5. Najlepsze prace zostaną zaprezentowane na stronie internetowej szkoły i na gazetce szkolnej.

Sp.BN

Bądź EKO, działaj EKO

Departament Edukacji i Nauki  Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu organizuje Konkurs „Bądź EKO, działaj EKO”. Temat II edycji Konkursu brzmi: Walka ze smogiem. Chrońmy nasze zdrowie!                                                     
Celem Konkursu jest edukacja i podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży poprzez promowanie pozytywnych zachowań w zakresie ochrony środowiska i przyrody,                jak i zwracanie uwagi na zagrożenia dla tych wspólnych dóbr występujące w otaczającym nas świecie. Autorzy najlepszych prac w każdej kategorii wiekowej otrzymają nagrody rzeczowe. Prace należy dostarczyć do Biblioteki w Chodzieży: tel. 67 2820 130

Termin przesyłania zgłoszeń upływa 15 kwietnia 2018 r. 

 

W załączeniu:

·       Regulamin konkursu

·       Karta uczestnika

·       Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych

Oświadczenie

Karta uczestnika

Regulamin

Regulamin Konkursu pt. Na stulecie odzyskania niepodległości – Modlitwa za Ojczyznę

Konkurs: „Na stulecie odzyskania niepodległości – modlitwa za Ojczyznę” wpisuje się w obchody tej ważnej rocznicy. Jego cele to: szeroka refleksja nad naszą pamięcią i tożsamością, nad patriotyzmem i miłością do Polski; zachęcenie dzieci, młodzieży i dorosłych do wyrażenia tych uczuć w formie modlitwy kierowanej do Boga, zawierającej intencje dziękczynne, przepraszające i błagalne.

Organizatorem Konkursu jest Redakcja Tygodnika Katolickiego „Niedziela” (Częstochowa, ul. 3 Maja 12). Konkurs adresowany jest do dzieci, młodzieży i dorosłych, do Polaków mieszkających w kraju i za granicą. Przewidziane są trzy kategorie wiekowe:  dzieci do lat 12; młodzież do lat 18;  dorośli powyżej lat 18.

Warunki uczestnictwa: Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest nadesłanie tekstu ułożonej przez siebie modlitwy na podany przez organizatora temat pocztą lub dostarczenie go osobiście do organizatora w terminie do 15 kwietnia 2018 r. (liczy się data stempla pocztowego). Modlitwa może być wyrażona prozą lub w formie poetyckiej. Objętość jednego tekstu nie powinna przekroczyć 1000 znaków ze spacjami.

Etap szkolny: Uczniowie przedstawiają teksty modlitw napisane komputerowo nauczycielom religii do 30 marca. Spośród prac powołana komisja szkolna dokona wyboru najlepszych utworów. Prace zostaną zaprezentowane na stronie internetowej szkoły. 

W etapie ogólnopolskim mogą wziąć udział wszyscy uczniowie niezależnie od oceny szkolnej komisji. Modlitwy należy przesłać do Tygodnika katolickiego "Niedziela"na własny koszt zgodnie z terminarzem konkursu.

Całość regulaminu w załączniku PDF

Link do strony z konkursem http://www.niedziela.pl/artykul/135499/nd/Nasza-modlitwa-za-Ojczyzne

Regulamin konkursu