Search

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA UCZNIÓW NA KARTKĘ OKOLICZNOŚCIOWĄ Z OKAZJI 100. ROCZNICY WYBUCHU POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO.

Konkurs skierowany jest do wszystkich zainteresowanych uczniów szkół województwa wielkopolskiego: podstawowych (klasy IV – VII) i ponadpodstawowych, klas gimnazjalnych.

Terminarz konkursu:

- etap szkolny:  do dnia 30 kwietnia 2018 r.

- etap wojewódzki: 31 maja 2018 r.

 Format prac: A 4

 Technika płaska: rysunek, malarstwo, grafika, collage ( bez użycia materiałów 

            nietrwałych takich, jak: plastelina, modelina, produkty spożywcze)

 Komisje konkursu:

-  skład komisji szkolnej ustala dyrektor szkoły, a jej pracom przewodniczy szkolny

   koordynator konkursu,

- komisję wojewódzką i jej przewodniczącego, w imieniu Organizatora, powołuje

   Dyrektor ODN w Poznaniu.

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA UCZNIÓW NA KARTKĘ OKOLICZNOŚCIOWĄ Z OKAZJI 100. ROCZNICY WYBUCHU POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO.

Konkurs plastyczny na kartkę okolicznościową z okazji 100. Rocznicy Wybuchu Powstania Wielkopolskiego organizowany przez ODN w Poznaniu w ramach 100. Rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego.

REGULAMIN KONKURSU  PLASTYCZNEGO  DLA  UCZNIÓW
NA KARTKĘ OKOLICZNOŚCIOWĄ Z  OKAZJI  100. ROCZNICY
WYBUCHU POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO.

wersja do pobrania pdf.

 

Regulamin konkursu

WYNIKI III EDYCJI KONKURSU „Moja-Nasza Piosenka”

Konkurs skierowany był do uczniów klas I-VII. Zachęcał uczniów do odkrycia swoich talentów pisarskich oraz do współudziału w konkursie członków rodziny. Prace należało oddać do 21 grudnia 2017 r.

Laureaci konkursu:

I miejsce

Daria Kramkowska z kl. VII a za tekst pt. „Przyjaciel”

Wyróżnienia:

Jakub Gramowski z kl. V b wraz z mamą autorzy tekstu pt. „Podróż”

Mateusz Lipczyński z kl. VII c za tekst pt. „Piernikowe święta”

Do zwycięskiego tekstu zostanie w ramach projektu stworzona muzyka i piosenka wykonana przez wybranych, młodych artystów zostanie nagrana na płycie. Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie gratuluję i zachęcam do odnoszenia kolejnych sukcesów w innych przedsięwzięciach artystycznych.

 

Małgorzata Jaroszyk

Instrumentalne show

Celem konkursu jest kształtowanie wrażliwości muzycznej, wyobraźni i aktywności twórczej uczniów, rozwijanie uzdolnień oraz upowszechnianie wiedzy wśród dzieci i młodzieży o budowie i znaczeniu instrumentów muzycznych od prehistorii do czasów współczesnych.

Tematyka prac: motywem przewodnim prac są instrumenty muzyczne pochodzące z różnych epok.

Technika wykonania prac: praca przestrzenna/rzeźba wykonana z dowolnych materiałów, np. surowców wtórnych, materiałów ekologicznych i przyrodniczych.

Format prac: bez ograniczeń.

REGULAMIN KONKURSU INSTRUMENTALNE SHOW

Czytaj więcej: Instrumentalne show

KONKURS PLASTYCZNY MUZYCZNE IMPRESJE

Konkurs plastyczny realizowany w ramach projektu „Muzyczne fantazje” przeznaczony jest dla uczniów klas I i II. Zadaniem uczniów jest wykonanie, zilustrowanie obrazów przedstawiających odczucia, sceny i sytuacje (realne bądź fantastyczne) inspirowane wyobraźnią podczas słuchania muzyki.

CZYTAJ CAŁOŚĆ. REGULAMIN KONKURSU - PDF

Regulamin INEA XXII Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce

I.                 Organizatorzy:

 Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski , Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Wielkopolski Kurator Oświaty, Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu. 

II.               Cele konkursu:

▪ przybliżenie uczniom dziedzictwa kulturowego regionu,

▪ popularyzowanie kultury regionalnej,

 ▪ rozwijanie zainteresowań regionem, jego historią i tradycją,

▪ kształtowanie poczucia własnej tożsamości i postaw patriotycznych,

▪ integracja społeczności województwa wielkopolskiego.

III.              Uczestnicy konkursu

 Konkurs organizowany jest dla uczniów klas IV-VII szkół podstawowych

IV.             Terminarz konkursu 

I stopień – szkolny – 13. 12.2017

II stopień - powiatowy (międzyszkolny) – 5 marca 2018 roku

Do etapu powiatowego (międzyszkolnego) kwalifikuje się z każdego poziomu wiekowego nie więcej niż trzech uczniów reprezentujących całą szkołę. Organizatorzy nie dopuszczają miejsc ex aequo.

Stopień II – powiatowy

Do stopnia rejonowego uczestnicy, którzy zdobędą minimum 85 % wymaganej liczby punktów.

Stopień III – rejonowy

Do stopnia wojewódzkiego kwalifikują się uczestnicy, którzy uzyskają minimum 90 % wymaganej liczby punktów.

Stopień IV - wojewódzki – finał.

Zwycięzcami konkursu zostają uczestnicy, którzy uzyskają największą liczbę punktów w swojej grupie wiekowej - nie mniej niż 90 % wymaganej liczby punktów.

REGULAMIN KONKURSU - PDF

Edycja X Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim „Tobie Polsko ta kropla krwi wrzącej”

I.                Organizator:

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu 

II.              Cele konkursu:

- popularyzacja wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim

- ukazanie wkładu Wielkopolan w odzyskanie niepodległości

- rozwijanie zainteresowań regionem, jego historią i tradycją

III.            Uczestnicy konkursu:

Konkurs organizowany jest dla uczniów szkół podstawowych (klasy IV – VII) 

IV.            Terminarz konkursu:

- etap szkolny – do dnia 8 grudnia 2017 r.

- etap wojewódzki – 7 kwietnia 2018 r. 

Laureatami Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim zostają uczniowie, którzy zdobyli 90 % z wymaganych punktów.

Finalistami Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim zostają uczniowie, którzy zdobyli 80 % z wymaganych punktów.

REGULAMIN KONKURSU - PDF

„1918 – 2018 sto lat NIEPODLEGŁEJ”

Regulamin konkursu recytatorskiego o tematyce patriotycznej.

„1918 – 2018 sto lat NIEPODLEGŁEJ”

 

I.       Organizator konkursu: Szkoła Podstawowa nr 3; nauczyciele klas 1-3.

II.     Adresaci konkursu: uczniowie klas 1-3.

III.    Cele konkursu:

1. Wytworzenie emocjonalnego stosunku do wartości kulturowych, w szczególności do poezji oraz upowszechnienie wśród młodzieży piękna mowy ojczystej, dorobku kultury narodowej i kultury żywego słowa.

2.  Pogłębianie wśród młodego pokolenia znajomości polskiej poezji patriotycznej oraz rozwijanie wrażliwości artystycznych, a także zainteresowania językiem polskim.

3.  Wzbogacanie słownictwa i umiejętności formułowania wypowiedzi.

4.  Przyczynianie się do wzbogacania w patriotyczne wartości organizowanych obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.

5. Umożliwienie uczniom poznania ważnych wydarzeń historycznych dotyczących ojczyzny służące kształtowaniu postaw patriotycznych.

 

6. Zachęcanie uczniów do występów na scenie i promowanie ich sukcesów. 

Całość regulaminu w wersji PDF do pobrania poniżej.

Regulamin konkursu recytatorskiego kl. 3 Niepodległa PDF

LIST DO ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA

                                   

LIST DO ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA-

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS 4-6

 

 

 

Regulamin:

 

1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas 4-6

2.Uczestnicy konkursu muszą napisać list do Świętego Mikołaja w języku angielskim oraz zaadresować odpowiednio kopertę ( adres św. Mikołaja w języku angielskim).

3. W liście powinny znajdować się, np. informacje o sobie, o swojej rodzinie, oraz co chcesz dostać na święta od Mikołaja i dlaczego.

4. List musi mieć długość: klasy 4: minimum 8 zdań klasy 5: minimum 10 zdań klasy 6: minimum 12 zdań.

5. Listy jak i koperty mogą być ozdobione, aby przyciągały uwagę i były ciekawsze wizualnie.

6. Technika wykonania i zdobienia listu-dowolna.

 

Komisja dokona oceny prac wg następujących kryteriów:

-poprawność językowa,

-poprawne zaadresowanie koperty

-formę pracy (list),

-oryginalność, pomysłowość, sposób wykonania,

-ogólny wyraz artystyczny.

Prace niespełniające wszystkich kryteriów zostaną odrzucone.

 

Termin oddawania prac – do  01.12.17r.

              

Serdecznie zachęcam do udziału J

 

                                                                                                                                     Katarzyna Kozakiewicz

REGULAMIN KONKURSU PDF

Konkurs karaoke

 Regulamin konkursu dla dzieci klas IV-VI

 

CELE KONKURSU

- Prezentacja i rozwijanie umiejętności językowych oraz wyobraźni uczniów.

- Propagowanie śpiewu, jako formy wyrażania siebie.

- Poznanie kultury krajów anglojęzycznych.

- Inspirowanie do zabawy słowem oraz do poszerzania słownictwa poprzez pamięciowe przyswajanie rymowanych tekstów.

- Umożliwienie użycia języka w szerszym kontekście poza klasą szkolną oraz wykazanie się swoim talentem.

REGULAMIN:

1. Uczestnicy konkursu: uczniowie klas 4-6

2. Uczestnik konkursu wykonuje jedną z wybranych piosenek w j. angielskim.

 3. Ocenie podlega sposób wykonania utworu oraz prawidłowa wymowa.

 

TERMIN:  30.11.2017

 

Serdecznie zachęcam do udziału. J                                                           

Katarzyna Kozakiewicz

 

Regulamin konkursu Szkolne karaoke