Search

Procedury monitorowania realizacji podstawy programowej

PROCEDURA MONITOROWANIA WDRAŻANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ 2015 - PDF

PROCEDURA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ 2017 - PDF


Zarządzenie nr 24/2015

Dyrektora

Szkoły Podstawowej nr 3

im. Powstańców Wielkopolskich

w Chodzieży

z dnia 14 września 2015 r.

 

 

w sprawie:  procedury monitorowania wdrażania podstawy programowej

 

§ 1

 

Traci moc Procedura monitorowania podstawy programowej wprowadzona Zarządzeniem

nr 28/2013 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich

w Chodzieży z dnia 13 września 2013 r.

 

§ 2

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PROCEDURA MONITOROWANIA WDRAŻANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ

 

UWARUNKOWANIA PROCEDURY

 1. Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 30 sierpnia 2012 roku, poz. 977 z późn. zm.),
 2. Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2011 roku w sprawie obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego (Dz. U. Nr 175, poz.1042),
 3. Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 1999 roku w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz o metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (dz. U. Nr 67, poz. 756) ze zmianą z dnia 10 sierpnia 2009 roku (dz. U. nr 131, poz. 1079),
 4. Rozporządzenie MEN z dnia 14 kwietnia 1992 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. nr 83, poz. 390 i Dz. U. z 1999 roku, Nr 67, poz. 753),
 5. Rozporządzenie MENiS z dnia 14 listopada 2007 roku w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej uczniów należących do mniejszości narodowych i grup etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym (Dz. U. z 2007 roku Nr 214, poz. 15790,
 6. Rozporządzenie MEN z dnia 7 lutego 2012 roku w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z dnia 22 lutego 2012 roku, poz. 204 z późn. zm.),
 7. Rozporządzenie MEN z dnia 8 lipca 2014 roku w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. 2014 poz. 909),
 8. Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324) ze zmianą z dnia 10 maja 2013 roku (Dz. U. z dnia 14 maja 2013 roku, poz. 560),
 9. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (dz. U. z 2013 roku, poz. 532),
 10. Statut szkoły.

 

LP.

STANOWISKO ODPOWIEDZIALNE ZA DZIAŁANIE

DZIAŁANIE

TERMIN

SPOSÓB DZIAŁANIA

1.

Nauczyciele

zapoznają się z podstawą programową danych zajęć edukacyjnych

na początku czerwca

w formie pracy samokształceniowej lub podczas posiedzenia zespołu przedmiotowego

2.

Nauczyciele/ zespół nauczycieli

analizują wybrany przez siebie program nauczania pod kątem zgodności z podstawą programową

do 31 maja

wypełniają arkusz analizy programu stanowiącego załącznik do procedury

3.

Nauczyciele/ zespół nauczycieli

wnioskują do dyrektora szkoły o dopuszczenie wybranego programu do użytku w szkole

do 31 maja

w formie obowiązującego wniosku stanowiącego załącznik do procedury

4.

Dyrekcja

dopuszcza program do użytku w szkole

do 31 sierpnia

po upewnieniu się, że program nauczania jest zgodny z podstawą programową

5.

Nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych

opracowują plany edukacyjne, z uwzględnieniem zadań szkoły oraz zalecanych warunków i sposobów realizacji podstawy programowej

do 15 września

plany określają: tematy zajęć, liczbę godzin na ich realizację, wymagania edukacyjne w formie szczegółowych celów operacyjnych oraz procedury osiągania założonych celów

6.

Dyrekcja

kontroluje dzienniki zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych

raz w miesiącu

analizuje liczbę i tematykę zrealizowanych zajęć

7.

Dyrekcja

obserwuje zajęcia edukacyjne prowadzone przez nauczycieli

cały rok

bada znajomość podstawy programowej przez nauczyciela, analizuje stopień realizacji zadań określonych w podstawie programowej

8.

Nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych

monitorują liczbę zrealizowanych godzin zajęć edukacyjnych

dwa razy w roku szkolnym - po I półroczu i na koniec roku szkolnego

w formie arkusza monitorowania

9.

Nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych

monitorują stopień realizacji treści podstawy programowej oraz zalecane warunki i sposoby realizacji

dwa razy w roku szkolnym - po I półroczu i na koniec roku szkolnego

w formie arkusza monitorowania

10.

Klasowe zespoły nauczycieli

monitorują stopień realizacji ogólnych zadań szkoły, proponują sposoby rozwiązania ewentualnych trudności w ich realizacji

dwa razy w roku szkolnym - po I półroczu i na koniec roku szkolnego

w formie arkusza monitorowania

11.

Wychowawca

przedstawia dyrekcji i radzie pedagogicznej wnioski z realizacji podstawy programowej w danej klasie

na plenarnym posiedzeniu rady pedagogicznej na zakończenie roku szkolnego

w formie wniosków

12.

Dyrekcja

analizuje zgromadzone dane dotyczące realizacji podstawy programowej oraz formułuje wnioski do dalszej pracy

dwa razy w roku szkolnym - po I półroczu i na koniec roku szkolnego

w formie wniosków i rekomendacji

 

Monitorowanie zalecanych warunków i sposobów realizacji

Pytanie badawcze

Odpowiedź/ opis/ uwagi/

spostrzeżenia nauczyciela

 1. Które ze wskazany w zalecanych warunkach i sposobach realizacji form i metod pracy wykorzystywał/a Pan/Pani na zajęciach?

 

 1. Jakie działania podejmował/a Pan/pani w zakresie zwiększania szans edukacyjnych uczniów zdolnych i uczniów mających trudności w nauce?

 

 1. W jaki sposób stymulował/a Pan/Pani naturalną dociekliwość poznawczą uczniów?

 

 1. Jakie działania podejmuje Pan/pani w celu zaangażowania ucznia w proces nauczania – uczenia się?

 

 

Wnioski do dalszej pracy w II półroczu roku szkolnego:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

…………………………………                                                     ……………………………………

                       (data)                                                                                         (podpis nauczyciela)

 

 

Monitorowanie realizacji głównych zadań szkoły

 

Pytanie badawcze

Odpowiedź/ opis/ uwagi/

spostrzeżenia nauczyciela

 1. Jakie działania podejmowali członkowie zespołu w zakresie kształcenia umiejętności czytania?

 

 1. Jakie działania podejmowali członkowie zespołu w zakresie kształcenia myślenia matematycznego?

 

 1. Jakie działania podejmowali członkowie zespołu w zakresie kształcenia myślenia naukowego?

 

 1. Jakie działania podejmowali członkowie zespołu w zakresie kształcenia umiejętności komunikowania się w języku ojczystym i języku obcym?

 

 1. Jakie działania podejmowali członkowie zespołu w zakresie kształcenia umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno – komunikacyjnymi?

 

 1. Jakie działania podejmowali członkowie zespołu w zakresie kształcenia umiejętności uczenia się?

 

 1. Jakie działania podejmowali członkowie zespołu w zakresie kształcenia umiejętności pracy zespołowej?

 

 1. Na kształcenie której/ których z kompetencji kluczowych zamierzają Państwo zwrócić szczególną uwagę w II półroczu?

 

 1. Które z treści z zakresu edukacji medialnej udało się zrealizować członkom Państwa zespołu?

 

 1. Jakie działania zamierzają Państwo podjąć w II półroczu w celu realizacji zadań z zakresu edukacji medialnej?

 

 1. Jakie zadania z zakresu edukacji prozdrowotnej zrealizował Państwa zespół?

 

 1. Jakie działania zamierzają Państwo podjąć w II półroczu w celu realizacji zadań z zakresu edukacji prozdrowotnej?

 

 1. Jak oceniają Państwo zgodność opracowanych przez siebie planów pracy wychowawczej z programem wychowawczy szkoły?

 

 1. W jaki sposób jako nauczyciele przedmiotów wspierali Państwo realizację treści wychowawczych wpisanych w podstawę programową?

 

 1. Jak oceniają Państwo efektywność podejmowanych działań wychowawczych?

 

 1. Jaki korzyści dla rozwoju ucznia dostrzegają Państwo w pracy wychowawczej?

 

 1. W jaki sposób planowali Państwo indywidualizację nauczania?

 

 1. W jaki sposób członkowie zespołu indywidualizowali proces nauczania?

 

 1. Co Państwa zdaniem można usprawnić, by zapewnić uczniom optymalne możliwości rozwoju?

 

 

 


Oświadczenia nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 3w Chodzieży o realizacji minimalnego wymiaru godzin na realizację podstawy programowej (IV – VI)

Minimalny wymiar godzin na realizację podstawy programowej danego przedmiotu

Przedmiot

Liczba godzin zrealizowanych w klasie IV

Podpis nauczyciela/li prowadzących zajęcia

Liczba godzin zrealizowanych po klasie V

Podpis nauczyciela/li prowadzących zajęcia

Liczba godzin zrealizowanych do stycznia, marca i czerwca w klasie VI

Podpis nauczyciela/li prowadzących zajęcia

510

Język polski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

290

Język angielski

 

 

 

 

 

 

 

 

95

Muzyka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95

Plastyka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Historia i społeczeństwo

 

 

 

 

 

 

 

 

290

Przyroda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

385

Matematyka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95

Zajęcia komputerowe

 

 

 

 

 

 

 

 

95

Zajęcia techniczne

 

 

 

 

 

 

 

 

385

Wychowanie fizyczne

 

 

 

 

 

 

 

 

95

Zajęcia z wychowawcą

 

 

 

 

 

 

 

 

Po 0,5 godziny w klasach V i VI

WDŻ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwagi:

Przyjąłem/łam do wiadomości

Data ………………………………… podpis ……………………….

Data ………………………………… podpis ……………………….

Data ………………………………… podpis ……………………….

Data ………………………………… podpis ……………………….

Data ………………………………… podpis ……………………….


Oświadczenia nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 3w Chodzieży o realizacji minimalnego wymiaru godzin na realizację podstawy programowej

(I – III)

 

Minimalny wymiar godzin na realizację podstawy programowej danego przedmiotu/ edukacji

Przedmiot/ edukacja

Liczba godzin zrealizowanych w kl. I

Podpis nauczyciela prowadzącego zajęcia

Liczba godzin zrealizowanych w kl. II

Podpis nauczyciela prowadzącego zajęcia

Liczba godzin zrealizowanych do stycznia, marca i czerwca w kl. III

Podpis nauczyciela prowadzącego zajęcia

 

 

1150

Edukacja polonistyczna, społeczna, przyrodnicza, matematyczna i zajęcia techniczne

 

 

 

 

 

 

 

 

190

 

Język angielski

 

 

 

 

 

 

 

 

95

 

Edukacja muzyczna

 

 

 

 

 

 

 

 

95

 

Edukacja plastyczna

 

 

 

 

 

 

 

 

95

 

Zajęcia komputerowe

 

 

 

 

 

 

 

 

290

 

Wychowanie fizyczne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwagi: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Przyjąłem/ łam do wiadomości

Data …………………………… podpis …………………                                             Data …………………………… podpis …………………


Arkusz pomocniczy monitorowania gospodarowania czasem dla nauczyciela

w roku szkolnym  …………………………………..

 

Przedmiot nauczania ……………………………….

Imię i nazwisko nauczyciela ………………………………………………..

Klasa

Minimalna liczba godzin do realizacji w cyklu kształcenia

Liczba godzin zrealizowanych w latach poprzednich

Liczba godzin do realizacji w roku szkolnym ………………

I półrocze

II półrocze

Łącznie zrealizowana liczba godzin w roku szkolnym ………………

Liczba godzin do realizacji w kolejnych latach

 

 

 

 

 

Zaplanowana liczba godzin

Zrealizowana liczba godzin

Niezrealizowana liczba godzin

Zaplanowana liczba godzin

Zrealizowana liczba godzin

Niezrealizowana liczba godzin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przyczyny niezrealizowania godzin w I półroczu:

 

Przyczyny niezrealizowania godzin w II półroczu:

 

WNIOSKI DO DALSZEJ PRACY:

 

                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                        ……………………………….

                                                                                                                                                                                                                 (podpis nauczyciela)

 

 PROCEDURA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ 2017 - PDF

Zarządzenie nr 20/2017

Dyrektora

Szkoły Podstawowej nr 3

im. Powstańców Wielkopolskich

w Chodzieży

z dnia 23 października 2017 r.

 

Na podstawie:

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 356)

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. z 2017 r., poz. 703)

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1658)

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w Chodzieży

zarządza, co następuje:

§ 1.

Wprowadzić do stosowania „Procedury monitorowania realizacji podstawy programowej w Szkole Podstawowej nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w Chodzieży”.

§ 2.

Procedury stanowią załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Karty monitorowania wdrażania podstawy programowej stworzone na dotychczasowych wzorach obowiązują do końca okresu, na który zostały przygotowane, tj do 31 sierpnia 2019r.

§ 4.

Nowe karty monitorowania obowiązują dla klas I, IV, VII w roku szkolnym 2017/2018; I, II, IV, V, VII, VIII w roku szkolnym 2018/2019;  I, II, III,  IV, V, VI, VII, VIII w roku szkolnym 2019/2020;

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 23 października 2017 r.

 

 

Załącznik do Zarządzenia nr 20/2017

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3

im. Powstańców Wielkopolskich w Chodzieży

z dnia 23 paźdzeirnika.2017 r.

 

 

 

Procedury monitorowania realizacji

podstawy programowej

w Szkole Podstawowej nr 3

im. Powstańców Wielkopolskich w Chodzieży

I. Postanowienia ogólne

1.     Celem niniejszej procedury jest określenie sposobu, czynności i techniki dokumentowania czynności dyrektora w zakresie nadzoru nad realizacją podstaw programowych poszczególnych zajęć edukacyjnych.

2.     Procedura swoim zakresem obejmuje dyrektora szkoły i wszystkich nauczycieli zatrudnionych w Szkole Podstawowej nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w Chodzieży.

3.     Nadzór nad stosowaniem niniejszej procedury pełni dyrektor Szkoły Podstawowej

nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w Chodzieży.

4.     Ilekroć mowa jest o:

1)     podstawie programowej – należy przez to rozumieć obowiązkowe na danym etapie kształcenia zestawy celów i treści nauczania oraz umiejętności, a także zadania wychowawcze szkoły, które są uwzględniane odpowiednio w programach nauczania oraz umożliwiają ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań,

2)     oświadczeniu – należy przez to rozumieć oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik do procedury.

 

II. Tryb postępowania

1.     Nauczyciele zajęć edukacyjnych zapoznają się z podstawą programową kształcenia ogólnego.

2.     Nauczyciele analizują wybrany przez siebie program nauczania pod kątem zgodności z podstawą programową.

3.     Nauczyciele przedstawiają dyrektorowi szkoły wybrany program nauczania zajęć edukacyjnych, zgodnie z odrębnymi przepisami.

4.     Nauczyciele w terminie do 15 września danego roku szkolnego składają dyrektorowi szkoły opracowany rozkład materiału w poszczególnych klasach.

5.     Każdy nauczyciel zobowiązany jest do wypełniania na bieżąco karty monitorowania zgodnie z załącznikiem nr 1 lub nr 2 do procedury.

6.     Po końcoworocznej radzie klasyfikacyjnej nauczyciele wypełniają oświadczenie stanowiące załącznik nr 3 do procedury.

7.     Oświadczenia, o których mowa w ust 6 stanowią dokumentację szkolną i są przechowywane przez dyrektora szkoły.

8.     Dyrektor szkoły w ramach nadzoru pedagogicznego monitoruje realizacją podstawy programowej poprzez:

1)     kontrolę dzienników zajęć edukacyjnych,

2)     obserwację zajęć edukacyjnych pod kątem znajomości przez nauczyciela podstawy programowej, zgodnie z odrębnymi przepisami,

3)     analizę karty monitorowania,

4)     analizę zgromadzonych przez nauczycieli danych zawartych w oświadczeniach.

9.     W przypadku stwierdzenia przez dyrektora, że realizacja podstawy programowej jest zagrożona, dyrektor podejmuje działania zapobiegawcze poprzez właściwe rozplanowanie zajęć w kolejnym roku szkolnym oraz poprzez przydzielanie zastępstw, których celem jest zniwelowanie zagrożenia.

Załącznik nr 1

do Procedury monitorowania realizacji podstawy programowej

 

Edukacja wczesnoszkolna

 

 

Temat dnia

 

 

Treści nauczania – wymagania szczegółowe

 

 

 

np.  I. 1.5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

....................................

podpis nauczyciela

Załącznik nr 2

do Procedury monitorowania realizacji podstawy programowej

 

Przedmioty

 

 

Temat lekcji

 

 

Ilość jednostek lekcyjnych

 

Treści nauczania – wymagania szczegółowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

....................................

podpis nauczyciela

 

 

Załącznik nr 3

do Procedury monitorowania realizacji podstawy programowej

 

Oświadczenie

o realizacji podstawy programowej w roku szkolnym ........................

 

..................................……….

imię i nazwisko nauczyciela

 

......................................    

zajęcia edukacyjne

Oświadczam, że w roku szkolnym ……………..……… stan realizacji podstawy programowej zajęć prowadzonych przeze mnie przedstawia się następująco:

 

 

Klasa

Podstawę programową zrealizowałam(-em) zgodnie z przyjętym programem nauczania

(tak/nie)

Do realizacji w następnym roku szkolnym pozostało

(podać dział lub partię materiału, w przypadku niezrealizowania podstawy programowej zgodnie z przyjętym programem nauczania)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ....................................

 

podpis nauczyciela