PROJEKT EDUKACYJNY ‘English hits Day’ - Tomasz Kornacki, Małgorzata Muzolf, Monika Kalupa

  • Drukuj

Najważniejsze zadania w zakresie nauczania języka obcego w Podstawie Programowej, które będą realizowane w tym projekcie:

-Uczeń współdziała w grupie, np. w lekcyjnych i pozalekcyjnych językowych pracach projektowych

-Uczeń korzysta ze źródeł informacji w języku obcym (np. z encyklopedii, mediów) również za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych.

O PROJEKCIE:

Głównym założeniem projektu jest motywowanie uczniów do nauki języka poprzez wykorzystanie ich naturalnego zainteresowanie popkulturą świata angielskojęzycznego oraz nowymi technologiami. W projekcie ujęto działania edukacyjne dostosowane do wieku dzieci i ich możliwości poznawczych.

CZAS TRWANIA PROJEKTU: październik-listopad 2012

UCZESTNICY:

-chętni uczniowie klas IV – VI

-nauczyciele języka angielskiego

CEL PROJEKTU: Promowanie modelu samodzielnego wykorzystania Internetu i nowoczesnych technologii w celach dydaktycznych oraz promowanie kultury brytyjskiej.

CELE SZCZEGÓŁOWE: Poznanie tekstów piosenek popularnych wśród uczniów oraz pracach na ich prezentacją na forum szkoły.

METODY I FORMY PRACY:

Dobierając metody i formy pracy musimy pamiętać, że zadaniami z zakresu nauczania języka obcego objęte są dzieci szkolne, które z zaciekawieniem i w naturalny sposób podchodzą do nowych treści. Są to dzieci o wzmożonej aktywności poznawczej i również fizycznej, dlatego proponując podejmowanie działań musimy dostosować ich czas i stopień trudności do możliwości poznawczych i percepcyjnych dzieci.

Skutecznym sposobem propagowania działań będzie zastosowanie takich metod, które odwołują się do wykorzystania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu i wykorzystanie działania do zdobywania wiedzy.

METODY:

W realizacji projektu dominować będą:

- uczenie się przez odkrywanie, działanie i przeżywanie,

- metoda zabawowa.

FORMY:

- praca indywidualna

- praca zespołowa

- praca grupowa

LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ I DZIAŁAŃ.

-Wybór osób chętnych do realizacji projektu

- Prezentacja wybranych piosenek na forum klasowym oraz przygotowanie zadań mających na celu sprawdzenie znajomości nowego słownictwa.

-Przygotowanie plakatów promujących finał projektu, w których wybrani uczniowie śpiewają swoje ulubione piosenki.

-Dyskoteka Andrzejkowa, która jest finałem projektu w czasie której następuję prezentacja piosenek w wersji karaoke, wspólne śpiewanie i zabawa.

 

SPRAWOZDANIE Z PRZEPROWADZONEGO PROJEKTU

29.11.2012r., w SP3 rozbrzmiewały najnowsze hity zagranicznych wykonawców. Projekt ‘English Hits Day’ rozpoczął tegoroczną zabawę andrzejkową dla klas IV-VI. Głównym zamysłem tego wydarzenia było promowanie nauki języka angielskiego poprzez zabawę i możliwość zaprezentowania uczniowskich telnetów wokalno-językowych. W październiku i listopadzie uczniowie klas IV-VI przygotowywali projekt wybierając swoje ulubione piosenki w języku angielskim. Na lekcjach mieli sposobność poznać nowe słownictwo zawarte w tekstach piosenek oraz rozpoznać struktury gramatyczne, które poznali do tej pory. Taka nauka poprzez zabawę bardzo pozytywnie dopinguje uczniów do poznawania języka angielskiego oraz zwiększa motywację do pilnej nauki. Uczniowie poszerzają zakres słownictwa i co więcej, odczuwają praktyczny sens nauki języka obcego. Mam nadzieję, że dzięki rytmom anglojęzycznym wielu uczniów zafascynuje się nauką języków obcych. Wszystkim uczniom występującym gratulujemy wysokiego poziomu przygotowania!!!