Projekt: „MATEMATYKA WOKÓŁ NAS” - Marlena Orzechowska

  • Drukuj

 

PRACA METODĄ PROJEKTU - ZAJĘCIA Z MATEMATYKI.

Opracowanie: M. Orzechowska

Temat projektu: „MATEMATYKA WOKÓŁ NAS”.

TEMAT ZAWIERA TAKIE ZAGADNIENIA JAK:
- matematyka w sklepie,
- matematyka w kuchni,
- matematyka w przyrodzie,

-matematyka na lekcji wychowania fizycznego,
- matematyka „za kierownicą”

CEL PROJEKTU:
- kształtowanie umiejętności wyszukiwania gromadzenia informacji,
- rozwijanie współpracy w grupie,
- kształtowanie umiejętności planowania i organizowania własnej pracy
- kształtowanie umiejętności słuchania opinii innych, wyrażania aprobaty i niezgody.

ŹRÓDŁO INFORMACJI:

SPOSÓB REALIZACJI:

- korzystanie z podręcznika, zeszytu przedmiotowego,
- rozmowa z właścicielem sklepu, nauczycielem, rodzicami, itp.
- prasa, Internet

- podział chętnych uczniów na grupy 2 osobowe,
- podział obowiązków między danymi osobami w grupie,
- przygotowanie projektu na planszach, tablicach, albumach, w postaci prezentacji multimedialnej,

- konsultacja z nauczycielem w trakcie przygotowywania materiałów,
- prezentacja projektu.


ZADANIA DO WYKONANIA:
* matematyka w sklepie - zgromadzenie informacji w sklepie (paragony, cenówki, kody kreskowe, opakowania), przypomnienie jednostek: kg, zł, dag,..
* matematyka „za kierownicą” - zgromadzenie informacji o rozkładach jazdy autobusów, pociągów ( np. czas trwania jazdy w danym kierunku; odległości między miastami), obliczanie czasu pokonania danego odcinka na rowerze, pieszo.
* matematyka w kuchni - uzyskanie informacji o przepisach kulinarnych (ilość danych produktów), zwrócenie uwagi na sposoby odmierzania poszczególnych składników (waga, łyżeczka, szklanka)
* matematyka na lekcji wychowania fizycznego,- uzyskanie informacji z danych szkoły dotyczących wychowania fizycznego (np. czas na 100m, odległość skoku w dal, wielkości boisk, itp);
* matematyka w przyrodzie - uzyskanie informacji dotyczących przyrody (np. temperatura na danym terenie, wysokości n.p.m, p.p.m, skala na mapie, długość szlaku czerwonego i żółtego na konkretny szczyt, itp.)
HARMONOGRAM PRAC:
- zapoznanie uczniów z zasadami i celem projektu
- przydział poszczególnym grupom zagadnień do opracowania,
- podział obowiązków między osobami poszczególnych grup,
- zbieranie materiałów,
- przygotowanie projektu,
- w trakcie wykonywania zadania konsultacja z nauczycielem matematyki,

 - przygotowanie i przeprowadzenie prezentacji (2 tygodni po wprowadzeniu tematu.)

SPOSÓB I TERMINY KONSULTACJI:

SPOSÓB DOKUMENTOWANIA:

SPOSÓB PREZENTACJI:

- nauczyciel do dyspozycji na 3, 4, 5 przerwie i na zajęciach dodatkowych.

- tworzenie plansz, tablic, albumów, prezentacji

- reprezentant poszczególnych grup prezentuje wykonaną pracę.


KRYTERIA OCEN:
- ocenie będzie podlegać wykonana tablica, plansza, album lub prezentacji
- nauczyciel będzie oceniał całą grupę według określonych kryteriów.
- ocena współpracy w grupie będzie poddana wspólnej dyskusji, refleksji.

OCENA PROJEKTU

Lp.

Kryteria

Punktacja

1

2

3

4

5

Estetyka wykonania 1-2 p

Pomysłowość wykonania 1-2 p

Ilość informacji, różnorodność 1-2 p

Różnorodność źródeł informacji 1-2 p

Prezentacja 1-2 p

10 pkt. – celujący
9 – 8 pkt. – bardzo dobry
7 – 6 pkt. – dobry
5 – 4 pkt. – dostateczny
3 – 2 pkt. - dopuszczający
1 – 0 pkt. – niedostatecznySPRAWOZDANIE Z PRZEPROWADZONEGO PROJEKTU

 

Prezentacja projektu odbyła się podczas lekcji matematyki dwa dni przed świętami Bożego Narodzenia. Wszystkie grupy wykonały prezentacje multimedialne. Uczniowie wykonali wiele różnorakich zadań, które służą jako powtórka przed sprawdzianem lub pracą klasową.

Wszyscy chętnie oglądali pracę kolegów oraz chętnie wykonywali zadania proponowane przez prezentujących jako sprawdzenie swojej wiedzy.