Search

Regulaminy

Regulamin Ucznia SP 3

REGULAMIN UCZNIA SP3 PDF


 

NOWY REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ:

Do pobrania:

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ 2017 - PDF


 

Regulamin Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej

1. Stanowiska komputerowe umożliwiają korzystanie ze zbiorów multimedialnych oraz internetu wyłącznie w celach edukacyjnych.

2. Centrum jest czynne w godzinach otwarcia biblioteki szkolnej z wyjątkiem przerw międzylekcyjnych.

3. Samodzielnie ze stanowisk komputerowych mogą korzystać uczniowie klas IV-VI, posiadający elementarną znajomość obsługi komputera i oprogramowania.  

4. Przy jednym stanowisku komputerowym mogą przebywać jednocześnie najwyżej dwie osoby.

5. W bibliotece można drukować i kopiować jedynie materiały niezbędne do celów dydaktycznych za zgodą nauczyciela bibliotekarza.  

6. Po wykonaniu prac, otwarte programy należy pozamykać i pozostawić ekran z wyświetlonym pulpitem. 

7. Wszelkie trudności w obsłudze komputera należy zgłaszać nauczycielowi bibliotekarzowi. 

8. Do pracowni nie wolno wnosić napojów ani artykułów spożywczych.

9. Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada finansowo użytkownik. Jeżeli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie.

10. Niestosowanie się do w/w punktów regulaminu pociągnie za sobą odpowiednie konsekwencje.

 


REGULAMIN KORZYSTANIA Z BEZPŁATNYCH PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH I MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W CHODZIEŻY

Do pobrania:

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BEZPŁATNYCH PODRĘCZNIKÓW... - PDF


                                        

Potwierdzenie zapoznania się rodzica/prawnego opiekuna

z Regulaminem korzystania z bezpłatnych podręczników,
materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych

oraz potwierdzenie odbioru kompletu materiałów ćwiczeniowych

 

L.p.

 

Imię i nazwisko

ucznia

 

Potwierdzenie znajomości

 regulaminu

 

Potwierdzenie odbioru kompletu materiałów ćwiczeniowych

1.      

 

 

 

2.      

 

 

 

3.      

 

 

 

4.      

 

 

 

5.

     

Kodeks dobrego zachowania

Kodeks dobrego zachowania - prezentacja