Search

Kontakt ze szkołą jest obowiązkiem rodzica

 

Rodzice mają prawo uzyskiwać od szkoły informacje na temat postępów swojego dziecka. Ale współpraca ze szkołą wiąże się także z obowiązkami dla opiekunów, którzy muszą kontaktować się z nauczycielami i władzami placówki.

Czy rodzice mają prawo do kontaktowania się ze szkołą w sprawie swoich dzieci (np. zebrania szkolne) czy jest to ich obowiązek?


Rodzice mają prawo, a zarazem obowiązek kontaktowania się ze szkołą we wszystkich sprawach związanych z kształceniem i wychowaniem dzieci.

Konieczność współpracy rodziców ze szkołą warunkują następujące przepisy:


- art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) szkoła wspomaga wychowawczą rolę rodziny;
- art. 18 u.s.o. czynności rodziców związane z realizacją obowiązku szkolnego;
- art. 15 ust. 2 u.s.o. rodzice są odpowiedzialni za realizację obowiązku szkolnego dziecka, który rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat, oraz trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia;

- art. 96 § 1 ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r. poz. 788) rodzice wychowują dziecko pozostające pod ich władzą rodzicielską i kierują nim;
- pkt 4 Europejskiej Karty Praw i Obowiązków Rodziców* (dalej EKPOR) rodzice mają obowiązek przekazywania wszelkich informacji szkołom, do których uczęszczają ich dzieci, informacji dotyczących możliwości osiągnięcia wspólnych, (tj. domu i szkoły) celów edukacyjnych;
- pkt 7 EKPOR rodzice mają obowiązek osobiście włączać się w życie szkół ich dzieci i stanowić istotną część społeczności lokalnej;

- pkt 9 EKPOR rodzice mają obowiązek poświęcać swój czas i uwagę swoim dzieciom i ich szkołom, tak aby wzmocnić ich wysiłki skierowane na osiągnięcie:
określonych celów nauczania.

* Europejska Karta praw i Obowiązków Rodziców, która została uchwalona przez Europejskie Stowarzyszenie Rodziców (EPA).

Źródło: Dyrektor Szkoły Bożena Barszczewska 27.11.13