Search

IX edycja konkursu pod hasłem „Za kasztany i żołędzie wiedzy Ci przybędzie”

 

Nasza szkoła po raz kolejny bierze udział w konkursie. Zachęcamy uczniów,  rodziców oraz nauczycieli  do zbierania kasztanów i żołędzi, które przeznaczone będą na karmę do zimowego dokarmiania zwierząt na terenie Nadleśnictwa Podanin.

 

 „Zbiory”, podpisane (imię i nazwisko ucznia oraz klasa), zostawiamy w szkole przy wyjściu na małe boisko. Zbiórka trwa do 12  października 2020r.

 

Kasztany i żołędzie należy zbierać osobno!

 

·         Szkoły uczestniczące w konkursie, jak co roku,  otrzymają nagrody rzeczowe, np. sprzęt multimedialny, sprzęt komputerowy, sprzęt sportowy.

 

·         Uczeń, który w danej szkole zbierze najwięcej kasztanów i żołędzi (łącznie) otrzyma nagrodę.

 

·         Uczestnicy akcji, którzy zbiorą minimum 20 kg otrzymają upominki.

 

 

 

Małgorzata Balicka

 

Ogólnopolski Konkurs Nauk Przyrodniczych "Świetlik"

W naszej szkole została podjęta decyzja, że ze względu na niepewną sytuację epidemiczną nie przeprowadzimy XIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Nauk Przyrodniczych "Świetlik®". Po rozmowach z organizatorem konkursu pieniądze zostały przeksięgowane na kolejną edycję. Mam nadzieję, że wiosną uda się ją przeprowadzić.

Małgorzata Balicka

Witaj SZKOŁO!

1 września tradycyjnie i po długiej przerwie w szkole rozbrzmiał pierwszy dzwonek. Mimo, że nieco w innej niż zwykle formie, to na twarzy uczniów było widać uśmiech i radość z oczekiwanych spotkań i powrotu do tradycyjnej szkoły.

przybyli do szkoły zgodnie z ustalonym harmonogramem, podzieleni na grupy i zachowując ustalone w szkole procedury i wytyczne MEN. Uczniowie klas II - VIII spotkali się z wychowawcami w klasach, gdzie po serdecznym powitaniu i wspomnieniach z wakacji - otrzymali świadectwa promocji do tegorocznych klas. Ci uczniowie, którzy uzyskali najwyższe wyniki otrzymali już w czerwcu stypendia naukowe oraz nagrody książkowe, natomiast wszyscy, którzy uzyskali świadectwo z paskiem - otrzymali dzisiaj wraz ze świadectwem piękne długopisy z dedykacją ufundowane przez Radę Rodziców. Wszyscy uczniowie szkoły otrzymali również od Rady Rodziców kolorowe maseczki wielokrotnego użytku, za które serdecznie dziękujemy oraz ulotki informacyjne zawierające zasady bezpieczeństwa dla rodziców i uczniów przekazane przez burmistrza miasta - Jacka Gursza.

klas pierwszych swoich wychowawców poznali już w ostatnich dniach sierpnia na spotkaniach indywidualnych. Dzisiaj więc- już pewnym krokiem - przekraczali próg szkoły kierując się na salę gimnastyczną, gdzie powitała dzieci wraz z rodzicami dyrektor szkoły, Hanna Lohr. Odbył się też mały konkurs polegający na zapakowaniu plecaka przez przedstawicieli klas, po którym rodzice oraz uczniowie uroczyście złożyli ślubowanie. Podczas uroczystości Pani Dyrektor podziękowała za pracę odchodzącej ze stanowiska wicedyrektor Pani Iwonie Petrykowskiej, przedstawiając jednocześnie jej następczynię - Panią Anne Przekop. Słowa podziękowania skierowano także w imieniu społeczności szkolnej dwóm wieloletnim nauczycielom odchodzącym na emeryturę - Pani Marlenie Orzechowskiej i Elżbiecie Krupie, którym dziękujemy za wkład pracy na rzecz rozwoju szkoły i uczniów, życząc wypoczynku i zdrowia. Za pracę w szkole podziękowano także Pani Bożenie Michalskiej.

nam wszystkim spokojnego roku szkolnego, aby bez stresu, ograniczeń wpływających na nauczanie i wychowanie uczniów oraz w zdrowiu przebiegał nasz wspólny czas.

MJD

Czytaj więcej: Witaj SZKOŁO!

SP3 pod pomnikiem

W rocznicę wybuchu II wojny światowej ku czci i pamięci ofiar w imieniu społeczności Szkoły Podstawowej nr 3 złożyła pani dyrektor Hanna Lohr wraz z wicedyrektorami - Magdaleną Umeniuk i Anną Przekop.

View the embedded image gallery online at:
http://sp3chodziez.cal24.pl/index.php?start=40#sigFreeId487718df78

Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie! Drodzy uczniowie!

Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie! Drodzy uczniowie!

        Z ogromną radością powitamy naszych uczniów w progach szkoły w dniu 1 września 2020 r.
Bardzo nam brakowało bezpośredniego kontaktu z naszymi wychowankami.

      Sytuacja epidemiczna w naszym kraju, sprawia, że wszyscy jesteśmy obowiązani przestrzegać zasad higieny oraz procedur ograniczających ryzyko zarażenia się koronawirusem.

    W trosce o naszych uczniów i pracowników, na podstawie wytycznych MEN, GIS i MZ jako dyrektor szkoły odpowiedzialny za bezpieczeństwo naszych uczniów, wdrożyłam wiele procedur postępowania i zachowania w sytuacjach szkolnych. Wszystkie zostały umieszczone na stronie internetowej szkoły i bardzo proszę o zapoznanie się z nimi i ścisłe przestrzeganie.

    Rok szkolny 2020/2021 rozpoczynamy w formie stacjonarnej, co oznacza, że zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w chwili obecnej będą prowadzone w budynku szkolnym i na obiektach przynależących do placówki. 

        Zwracam się do Państwa z serdeczną prośbą, aby stosować się do poniższych zasad:

1.     Podanie wychowawcy możliwie najszybszej formy kontaktu.

2.     Rodzice do szkoły przyprowadzają dziecko zdrowe.

3.     Do szkoły może uczęszczać tylko uczeń zdrowy. Ważnym objawem jest brak smaku i węchu!

4.     Dzieci chore, zakatarzone lub z temperaturą nie będą przyjmowane.

5.  Do placówki nie będzie przyjęte dziecko, którego domownik odbywa kwarantannę. Rodzic/prawny opiekun dziecka, ma obowiązek niezwłocznie zgłosić dyrektorowi szkoły fakt odbywania przez domownika kwarantanny, jeżeli taka sytuacja zaistnieje, pod rygorem odpowiedzialności za zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia i życia osób trzecich.

6.   Do odwołania wprowadza się zakaz przebywania na terenie szkoły rodziców i osób trzecich, poza korytarzem wejściowym, stanowiącym przestrzeń wspólną.

7.   Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:

a)      1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

b)      dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,

c)       dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,

d)   opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rekomenduje się rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk).

8.         W uzasadnionym podejrzeniu, że dziecko jest chore (np. temperatura wysoka) i może zarażać inne dzieci, nie będzie ono przyjęte, a rodzice zostaną poproszeni o niezwłoczny kontakt z lekarzem. Rodzic jest zobowiązany poinformować dyrektora lub nauczyciela o stanie zdrowia dziecka.
W sytuacji, gdy zachorowanie ma miejsce w czasie pobytu dziecka w szkole, zostanie ono umieszczone w izolatorium do czasu odbioru go przez rodzica. Szkoła zapewnia opiekę w czasie przebywania ucznia w izolatorium.

9.      Rekomenduje się noszenie w szkole maseczek do momentu zajęcia miejsca w ławce, podczas przerwy oraz podczas wyjść do toalety.

10.    Rodzic odprowadzający oraz dzieci i młodzież przychodzą w maseczce ochronnej zasłaniającej nos oraz usta. Rekomenduje się rodzicom przed wejściem do budynku dezynfekować ręce poprzez skorzystaniez płynu dezynfekcyjnego znajdującego się w dozowniku bezdotykowym 
przy wejściu głównym do placówki.

11.    Uczeń nie przynosi do szkoły żadnych zabawek i innych przedmiotów wykonanych z materiałów pluszowych lub tkanin.

12.    Uczeń do szkoły może przynieść przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mają znajdować się na ławce szkolnej ucznia. Uczeń nie może wymieniać się pomocami dydaktycznymi i przyborami z innymi kolegami oraz nie może ich pożyczać.

13.      Rodzice nie przebywają na terenie placówki dłużej niż istnieje potrzeba.

14.   Zgodnie z zaleceniami GIS przebywanie osób trzecich w pomieszczeniach placówki zostaje ograniczone do niezbędnego minimum.

15.     Rodzic/prawny opiekun przebywający w sytuacji wyjątkowej na terenie szkoły, ma obowiązek założyć maseczkę na usta i nos, rekomenduje się rękawiczki jednorazowe oraz zdezynfekować ręce przed wejściem.

Odbieranie dziecka ze szkoły. Powrót ucznia do domu ze szkoły.

  1. Rodzic odbierający dziecko ze szkoły powinien być wyposażony w maseczkę zasłaniającą nos i usta, rekomenduje się rękawiczki jednorazowe. Przed wejściem do wyznaczonego obszaru, powinien użyć płynu dezynfekującego. Rekomenduje się oczekiwanie na zewnątrz budynku.
  2. Rodzic oczekuje na przyprowadzenie dziecka na zewnątrz szkoły, lub w wyznaczonym miejscu, zachowując dystans społeczny i ograniczając do minimum kontakty z innymi rodzicami oczekującymi na odbiór dziecka.
  3. Nauczyciel przygotowuje dziecko do wyjścia i odprowadza je do rodzica/prawnego opiekuna (lub inny pracownik szkoły).
  4. Dzieci przebywające na boisku szkolnym, przyprowadza do oczekujących rodziców nauczyciel  (lub inny pracownik szkoły).
  5. Niezbędne informacje dotyczące dziecka może przekazać rodzicowi upoważniony pracownik placówki.
  6. Rodzic niezwłocznie po przejęciu opieki nad dzieckiem, nakłada mu zgodnie z instrukcją maseczkę, zasłaniającą nos i usta. 
  1. Wszelkie informacje na temat dziecka rodzic może uzyskać bezpośrednio od nauczyciela,  przez kontakt mailowy lub telefoniczny z nauczycielem.
  2. Uczeń klasy IV – VIII, po zakończonych lekcjach udaje się do swojej szafki i do wyjścia głównego w celu opuszczenia szkoły. Niezwłocznie przed wyjściem  z budynku nakłada maseczkę na nos i usta.

Podstawowym warunkiem skuteczności ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa jest rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny osobistej. Konieczne jest również bieżące śledzenie komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacji przesyłanych przez dyrektora szkoły lub wychowawców. Wszelkie informacje o zagrożeniu koronawirusem oraz o sposobach zapobiegania można znaleźć na stronie https://gis.gov.pl/Aktualnosci.

PROSZĘ O ZAPOZNANIE SIĘ Z WSZYSTKIMI INFORMACJAMI ZNAJDUJĄCYMI SIĘ NA STRONIE INTERNETOWEJ SZKOŁY W ZAKŁADCE:  Działania epidemiologiczne od 1 września 2020r.

Minister Edukacji oraz Minister Zdrowia sugerują zastosowanie ProteGO Safe - aplikacji, która powiadamia o możliwym kontakcie z koronawirusem. Jeśli użytkownik z otoczenia zachoruje otrzymacie Państwo odpowiednie powiadomienie. Aplikacja informuje również o tym, jakie środki ostrożności zachować i jak postępować w przypadku podejrzenia infekcji u siebie lub swoich bliskich. 

                                                                                                                                          Z poważaniem

                                                                                                                                           Hanna Lohr

                                                                                                                                              Dyrektor szkoły

 

Organizacja pracy 1 września 2020

ORGANIZACJA PRACY 1 WRZEŚNIA 2020 R.

 

9.00 – klasy pierwsze

            A (nie pada deszcz) – małe boisko (wejście bezpośrednio z zewnątrz)

            B (pada deszcz) – sala gimnastyczna (główne wejście)

Z dzieckiem/dziećmi może przyjść 1 osoba dorosła, którą obowiązuje posiadanie maseczki zasłaniającej usta i nos oraz rękawiczki , a także zachowanie reżimu sanitarnego min. 1,5 m od kolejnej osoby dorosłej.

9.10 – klasy ósme

             wchodzą i wychodzą głównym wejściem bez osób trzecich

             spotkania z wychowawcami w salach: 8a – 53, 8b – 11, 8c – 43, 8d – 13.

9.30 – klasy piąte

             wchodzą i wychodzą głównym wejściem bez osób trzecich

             spotkania z wychowawcami w salach: 5a – 49, 5b – 12.

9.45 – klasy szóste

             wchodzą i wychodzą głównym wejściem bez osób trzecich

             spotkania z wychowawcami w salach: 6a – 2st., 6b – 57, 6c – 06, 6d - 16.

10.15 – klasy trzecie

              wchodzą i wychodzą z wychowawcą wejściem od małego boiska bez osób trzecich

               3a – 9, 3b – 46, 3c – 05.

11.00 – klasy czwarte

              wchodzą i wychodzą głównym wejściem bez osób trzecich

              spotkania z wychowawcami w salach: 4a – 48, 4b – 15, 4c - 42.

11.30 – klasy drugie

              wchodzą i wychodzą z wychowawcą wejściem od małego boiska bez osób trzecich

               2a – 46, 2b – 05, 2c – 45.

11.45 – klasy siódme

               wchodzą i wychodzą głównym wejściem bez osób trzecich

               spotkania z wychowawcami w salach: 7a – 41, 7b – 2, 7c – 10, 7d – 56, 7e – 11.

 

Informacja z dnia 19 sierpnia 2020

Informujemy, iż w dniu 26.08.2020 r. o godzinie 9:00 zostanie wywieszona lista dzieci przyjętych do Szkoły Podstawowej nr 3 z naboru uzupełniającego. Jednocześnie poinformowani zostaniecie Państwo o terminarzu indywidualnych spotkań rodzica i ucznia/ów klas pierwszych. Harmonogram zostanie wywieszony na głównych drzwiach szkoły. Spotkania zaplanowane są na następujące dni: 26.08, 27.08, 28.08 w godz. od 15:00 do 18:10. Możliwe jest wejście do szkoły jednej osoby dorosłej z dzieckiem. Należy zachować reżim sanitarny. Trzeba mieć maseczkę, rękawiczki lub należy zdezynfekować ręce przy sekretariacie szkoły.

Mundurek szkolny

Informujemy, iż przymiarki i zamówienia na mundurek szkolny dla dzieci zapisanych do Szkoły Podstawowej nr 3 w Chodzieży będą realizowane do dnia 31.08.br. ( od poniedziałku do piątku) w godzinach od 8:00 do 15:30 w siedzibie firmy STAMEX, ul. Raczkowskiego 7.

Odbiór zamówionych mundurków będzie możliwy w II połowie września. W przypadku nie złożenia zamówienia w w/w terminie koszt mundurka wzrośnie o 30%, a czas realizacji przypadnie na okres późniejszy. Ewentualne zapytania prosimy zgłaszać pod numerami telefonów: 666 – 857 – 543 lub 666 – 857 – 599.